یکشنبه 10 بهمن‌ماه سال 1389
توسط: AZPB

نمونه سولات زیست شناسی سال دوم دبیرستان

کاربر گرامی برای مشاهده نمونه سولات زیست شناسی سال دوم دبیرستان روی ادامه مطالب کلیک کنید.azpb

نمونه سؤالات خرداد 

1- چهار گروه از گروه های اصلی پروتئین ها را نام ببرید.

2- چهار راه انتقال مواد بین سلول و محیط خارج سلولی را بنویسید.

3- الف) دو نوع سلول اسکلرانشیمی که در گیاهان یافت می شوند کدامند؟

ب) دو مورد از وظایف بافت چربی در بدن را بنویسید.

4- مراحل اصلی تغذیه و گوارش را در جانوران نام ببرید.

5- آنزیم های شیره ی معده چه نام دارند و چه عملی انجام می دهند؟ (دومورد)

6- محل هر یک را بنویسید: کبد – دوازدهه – روده ی کور – پیلور

7- نوع تنفس را در جانوران ذکر شده بنویسید: کرم خاکی -  ماهی – ملخ – غاز وحشی

8-  الف) در شخصی حجم تنفسی 6000 میلی لیتر در دقیقه و سرعت تنفس 40 بار در دقیقه است، مقدار هوای جاری در این شخص را محاسبه کنید. ب) تنفس سلولی و فتوسنتز هر یک در کدام اندامک سلولی انجام می پذیرد؟

9- تفاوت گردش خون باز با بسته را با ذکر مثالی برای هر یک بنویسید.

10- ابتدا و انتهای هر یک از دو گردش خون کوچک و بزرگ در آدمی چه حفره ای از قلب است؟

11- لایه های مختلف دیواره ی قلب را نام ببرید. مهم ترین ویژگی ماهیچه ی قلب چیست؟

12- چه عواملی در بازگشت خون از سیاهرگ ها به قلب موثرند؟ ( چهار مورد)

13- انواع گرانولوسیت ها را نام برده و بنویسید کدام یک در عفونت های انگلی افزایش می یابد؟

14- از عوامل موثر در تعرق چهار مورد را نام ببرید.

15- با استفاده از کاغذ کلرید کبالت آزمایشی طراحی کنید که نشان دهد تعداد روزنه ها در سطح زیرین برگ یک گیاه  بیش تر از سطح بالایی آن است.

16- الف) کلیه ها چگونه PH محیط داخلی را ثابت نگه می دارند؟ ب) نقش بادکنک شنا در ماهی و نقش بالک در پرنده چیست؟

17- تفاوت مفصل گوی و کاسه ای با لولایی را همراه با ذکر مثالی برای هر یک بنویسید.

18- چهار مورد از مزایای ورزش را نام ببرید.

19- الف) تفاوت حرکت خودبخودی با القایی چیست ؟ ب) اگر مخروط باز شده ی کاج را داخل آب قرار دهیم چه می شود؟ این حرکت از چه نوعی است؟

20- قسمت های مشخص شده در شکل را نام گذاری کنید.( شکل نفرون رسم شده بوده است.)

 

نمونه سؤالات دیگر

 

 

۱- صحیح یا غلط بودن هر یک از جملات زیر را مشخص نمایید. 75/1

الف-  دیواره سلولی باکتریها و قارچها به دلیل تک سلولی بودن دارای منفذ است.

ب-  ریبوزوم در درون اندامکهایی مانند میتوکندری نیز دیده می شود.

ج-  سلولهای ماهیچه قلبی خط دار و منشعب است.

د-  پپسین نوعی پروتئاز محسوب می شود.

ه-  مونوسیتها سلولهایی هستند که هرگز در خون دیده نشده و عمل بیگانه خواری دارند.

و-  همه مهره داران اسکلت درونی دارند.

ز-  تنجش نوعی جنبش گیاهی بدون اثر محرک خارجی است.

2- مناسب ترین گزینه را انتخاب کنید: 25/1

الف- از هیدرولیز کدامیک مونومرهای یکسانی بدست می آید؟

         1- لاکتوز                      2- مالتوز                      3- ساکارز                     4- گالاکتوز

ب- در تنفس آرام و طبیعی حرکت کدام ماهیچه عامل اصلی افزایش حجم قفسه سینه میباشد؟

        1- بالا برنده قفسه سینه      2- دیافراگم              3- پایین برنده قفسه سینه     4- شکمی

ج- موج p در الکتروکاردیوگرام معرف فعالیت الکتریکی کدام قسمت است؟

        1- دهلیز چپ و راست     2- قسمت راست قلب     3- قسمت چپ قلب        4- بطن چپ و راست

د- کدامیک از ملکولهای زیر در نفرونها بصورت جذب فعال مجددا"  باز جذب میشود؟

        1- اوره                        2- یون پتاسیم               3- گلوکز                         4- یون هیدروژن

ه- در کدام بخش سارکومر فقط رشته های قطور وجود دارد؟

        1- تیره                        2- روشن                      3- صفحه هنسن                4- نوار Z

3- جملات زیر را با کلمات مناسب کامل نمایید:  75/1

الف-  اجزای اصلی غشاهای سلولی ملکولهای …………..هستند.

ب-  پارانشیم فتوسنتز کننده ……………..نام دارد.

ج-  اریتروپویتین در شرایط …………..افزایش یافته و بر اندام………….اثر می کند.

د-  سمی بودن اوریک اسید بسیار …………از اوره و آمونیاک است.

ه-  سیتوپلاسم معمولی سلول ماهیچه ای…………..نام دارد.

و- آخرین انشعابات سیستم تنفس نایی به ………… منتهی میشود.

 

4-  برای هر یک از آنزیمهای نامبرده یک کاربرد صنعتی بنویسید.  5/0

الف- سلولاز                         ب- آمیلاز

5- دو تفاوت تراکئید با عناصر آوندی چیست؟ 5/0

6- الف- جذب مواد غذایی در چه قسمتی از لوله گوارش ملخ انجام می گیرد؟ 75/0

ب- نقش روده ملخ چیست؟

7- نوع تنفس را در هر یک از جانداران زیر بنویسید: 1

الف- کرم خاکی              ب- زنبور            ج- غاز وحشی               د- کوسه ماهی

8- عوامل موثر در تبادل مواد در مویرگها را شرح دهید. 1

9- الف- اجزای بافت گرهی قلب را نام ببرید؟ 1

ب- کدام بخش از آن محل زایش تحریکات طبیعی قلب است؟

10- چگونگی روند انعقاد خون را شرح دهید.  1

11- آزمایشی را طراحی نمایید که نشان می دهد در هوای سرد ادرار بیشتری تولید میشود؟ 1

12- انقباض ایزومتریک و ایزوتونیک را با ذکر مثالی از هر کدام شرح دهید. 1

13-  الف- دو کار مهم شبکه آندوپلاسمی زبر کدامند؟ 1

ب- دو فایده غشاهای درون سلولی کدامند؟

14- طرز قرار گرفتن انواع بافت استخوانی را در استخوانهای دراز و پهن بنویسید. 1

15-  برای هر یک از حرکتهای گیاهی زیر مثالی بنویسید. 1

الف- حرکت غیر فعال          ب- حرکت گرایشی         ج- حرکت بساوش تنجی           د- حرکت تاکتیکی

16- شکل مقابل یک نفرون را نشان میدهد. بخشهای خواسته شده را نام گذاری کنید. 1

17- الف- تعریق و تعرق را در گیاهان تعریف کرده و مشخص نمایید که هر یک توسط کدام روزنه ها انجام میشود؟ 5/1

ب- دو سازش گیاهان اقلیم خشک و سرد و یا گرم برای کاهش تعرق چیست؟

18- اصطلاحات زیر را تعریف کنید: 2

الف- کاردیا           ب- ظرفیت حیاتی               ج- سیستول               د- هماتوکریت 

 

نمونه سؤالات خرداد

1-      اصطلاحات زیر را شرح دهید(4)

کاردیا – حجم هوای مرده – بافت گرهی – هیستامین – بازجذب – ترشح – بادکنک شنا – سارکوپلاسم

2-      دو مورد از فواید الیاف سلولزی موجود در غذا را بنویسید. عمل آنزیم های سلولاز و کاتالاز در بدن جانداران چیست؟(1)

3-      وظیفه ی هر یک از اندامک های ریبوزوم ، پراکسی زوم و اسکلت سلولی را بنویسید.(5/1)

4-      دو وظیفه ی برگچه های مریستم راس ساقه را بنویسید. دو نوع سلول اسکلرانشیمی در گیاهان کدامند؟(1)

5-      چهار قسمت معده ی نشخوارکنندگان را فقط نام ببرید.(1)

6-      دستگاه گوارش گاو نسبت به اسب کارایی بیش تری دارد یا کمتر؟  چرا؟(1)

7-      سورفاکتانت چیست؟ نقش آن را توضیح دهید.(1)

8-      گردش خون باز را با یک مثال توضیح دهید.(1)

9-      الکتروکاردیوگرام چیست؟ چرا می توان آن را از سطح پوست ثبت کرد؟(1)

10-   سه عامل موثر که در حرکت خون در سیاه رگ ها نقش مثبت دارند را نام ببرید.(5/1)

11-   هر یک از توضیحات زیر مربوط به کدام گروه از گلبول های سفید است؟(1)

با عمل فاگوسیتوز ذرات خارجی را از بین می برند. – در هنگام عفونت ها ی انگلی تعداد آن ها افزایش می یابد.-

دارای حرکات آمیبی بوده و عمل دیاپدز انجام می دهند.- مسئول ترشح پادتن در خون هستند.

12-   آرایش شعاعی رشته های سلولزی در دیواره ی سلولی سلول های نگهبان و نقش آن را توضیح دهید.(1)

13-   عامل تنظیم کننده ی گلبول های قرمز چه نام دارد؟ از کجا ترشح می شود؟ بر کجا اثر می گذارد؟ نقش آن چیست؟(1)

14-   اجزا ی یک نفرون را فقط نام ببرید.(1)

15-   انقباض ایزومتریک را با مثال توضیح دهید. حرکات بدن از چه نوع انقباضی است؟(1)

16-   تونوس ماهیچه ای را با مثال توضیح دهید.(5/0)

17-   دو عامل نگهدارنده و متصل کننده ی استخوان ها در محل مفصل ها را نام ببرید.(5/0)

 

 

     

بنام خدا                    امتحان زیست‌‌شناسی و آزمایشگاه(1)               گروه بعدازظهر                  

نام و نام خانوادگی:                      کلاس:               مدت زمان پاسخگویی: 90 دقیقه

دبیرستان:                                  تاریخ:                                              صفحة1

1

الف) واحد سازنده گلیکوژن………و واحد سازنده پروتئیین……………است.

ب)چرا چربی های سیر نشده در دمای معمولی مایع هستند؟

 

1

2

الف)دو نقش شبکه آندوپلاسمی صاف رادر جگر بنویسید.

 

ب) نقش کریستا در میتوکندری چیست؟

 

ج)انجام این  کارها بر عهده کدام بخش است؟ تنظیم آب سلول  (                  )   گوارش اندامکهای پیر (               )

5/1

 

3

الف)بافت پوششی سنگفرشی یک لایه ای در بدن برای چه  کاری مناسب است؟

 

ب) دو سلول تمایز یافته روپوست را نام ببرید.

 

1

 

 

4

الف) صفرا چگونه عمل لیپاز را در روده آسان می‌کند؟

 

ب)پپسینوژن معده چگونه فعال می‌شود؟

 

ج) جذب این مواد در روده به چه روشی صورت می‌گیرد؟ آب (                   )           اسید آمینه  (                       )

5/1

 

 

5

الف)گاز مونواکسیدکربن موجود در هوا چگونه باعث مسمومیت می‌شود؟

ب)نقش پرده دیافراگم در عمل بازدم را بنویسید.

 

1

 

6

الف)تنفس دراین موجودات به چه طریقی است؟  

کرم خاکی   (                     )           ماهی    (                         )

ب)هوای ذخیره دمی را تعریف کنید.

 

1

 

7

دستگاه گردش خون برای جلوگیری از تجمع خون در قسمتهای پایین بدن چه سازگاریهایی پیداکرده است؟

 

 

1

 

8

دریچه های سینی در کجا قرار دارند و نقش آنها را بنویسید.

 

1

 

9

الف)سه مورد از عواملی که باعث ایجاد خیز می شود را نام ببرید.

 

ب)در دوره جنینی گلبول های قرمز در چه محلهایی ساخته می شوند؟(3مورد)  

5/1

 

 

10

الف) درچه بیماری هایی تعداد ائوزینوفیل ها درخون زیاد می‌شود؟

ب)دو ماده ای که از بازوفیل ترشح می‌شود را نام ببرید.

1

 

11

یک الکترو کاردیوگرام را رسم کرده وآنرا نام‌گذاری کنید.

 

 

 

 

1

 

12

الف)چه عواملی باعث حباب‌دارشدگی در گیاهان می شود؟

 

ب)تعریق را تعریف کنید.

 

1

 

13

الف)نوع ماده دفعی در این جانداران را بنویسید.  

کبوتر  (                 )              فیل      (                      )

ب) کدام بخش کلیه منظره دانه دار دارد؟چرا؟

 

1

 

14

الف) سه پدیده ای که در تشکیل ادرارنقش دارند را نام ببرید.(سه مرحلة تشکیل ادرار)

 

ب)شبکه دوم مویرگی چگونه به وجود می آید؟

 

5/1

 

15

این اصطلاحات را تعریف کنید.    

الف) سارکولم                 

ب) تونوس ماهیجه ای

1

 

 

16

استخوان های جمجمه و  ران ازلحاظ نوع بافت( متراکم و اسفنجی) هر کدام به چه صورتی هستند؟

 

 

1

 

17

الف) این بخشها در حرکت ماهی چه نقشی دارند؟  

بادکنک شنا (                           )        باله دمی  (                             )

ب)سه نقش استخوان (اسکلت) در انسان را بنویسید.

 

25/1

18

نام حرکت های زیر را بنویسید.   

الف)حرکت ریشه به سمت زمین   

ب)حرکت سلول جنسی نر به سمت سلول جنسی ماده                            

ج)بسته شدن برگ گیاه حساس                                                             

75/0

 

 

 

 

بنام خدا              امتحان زیست‌‌شناسی و آزمایشگاه(1)                                      گروه صبح           

نام و نام خانوادگی:                             کلاس:                          زمان پاسخگویی: 90 دقیقه دبیرستان:                                 تاریخ:                                                         صفحة1

1

الف) از هیدرو لیز ساکارز چه قندهایی حاصل می شود؟

 

ب) دی‌پپتید جیست؟

 

1

 

2

الف) دو نقش لیزوزوم در سلول را بنویسید.

 

ب) دو تفاوت سلول پروکاریوت با یوکاریوت را بنویسید.

 

ج)انجام این کارها در سلول بر عهده کدام اندامک است؟        

تنفس سلولی(                     )        نشانه گذاری(                  )

5/1

 

3

الف)دو نقش سلولهای پشتیبان در بافت عصبی را بنویسید.

 

ب)دونوع سلول بافت اسکلرانشیم را بنویسید.

 

1

 

 

4

الف)چرا جذب چربی ها از راه مویرگ های لنفی صورت میگیرد؟

 

ب)نقش این دو آنزیم در بزاق چیست؟    پتیالین(                                )               لیزوزیم(                                )

ج) هر یک از این بخش ها در چه قسمتی از لوله گوارشی انسان واقع شده است؟ 

دوازدهه(                       )      کاردیا(                           )

5/1

 

5

الف) نقش پرده دیافراگم در تنفس را شرح دهید.

 

ب)دو روش انتقال اکسیژن در خون را بنویسید.

 

1

 

 

6

الف)دو مورد از سازگاری بدن پرندگان برای پرواز طولانی در ارتفاعات را بنویسید.

 

ب)چرا آبشش ها برای تنفس در خشکی مناسب نیستند؟

1

 

7

الف) چرا به گردش خون ماهی را ساده گویند؟

 

ب)دو جاندار نام ببرید که گردش خون باز دارند.

1

 

8

محل دقیق دریچه های میترال و دریچه های سینی را بنویسید.

 

1

9

الف) گرانولوسیت ها به چند دسته تقسیم می‌شوند نام ببرید.

 

ب) سه نقش خون در بدن را بنویسید.

5/1

 

10

الف)دلیل بیماریهای خود ایمنی را ذکر کنید.

ب)ترومبین در انعقاد خون چه نقشی دارد؟

 

1

 

11

الف) دو مورد از عوامل تشکیل حباب هوا در آوند های جوبی را بنویسید.

 

ب)چرا حرکت ترکیبات آلی در گیاهان پیچیده تر از حرکت آب است؟(3دلیل)

 

ج)گیاهان برای کاهش تعرق چه سازشهایی دارند؟(3مورد)

 

2

 

12

الف)نوع ماده دفعی در این موجودات چیست؟    پلاناریا (                        )            مگس  (                          )

ب) اگر خون اسیدی شودکلیه ها …………واگر خون قلیایی شود………ترشح می کنند.

1

 

13

الف) هومئوستازی را تعریف کنید.

 

ب)شبکه دوم مویرگی چگونه به وجود می آید؟

 

5/1

 

 

14

اصطلاحات زیر را تعریف کنید. 

الف) سارکوپلاسم                               

ب) انقباض ایزومتریک

1

 

 

15

نقش هر یک از موارد زیر در حرکت ما هی را بنویسید.

شکل دوکی بدن (                            )      بادکنک شنا (                            )    باله سینه ای (                            )

75/0

 

16

مفصل زانو از نوع …………ومفصل شانه از نوع…………می باشد.

5/0

17

الف) دونمونه از حرکتهای غیر فعال گیاهی را نام ببرید.

 

ب) نام حرکت های زیر را بنویسید:   1)حرکت گیاه به سوی روشنایی               2)حرکت برگهای گیاه اقاقیا

1