دوشنبه 11 بهمن‌ماه سال 1389
توسط: AZPB

نمونه سوالات علوم زیستی سال اول دبیرستان

کاربر گرامی برای مشاهده نمونه سوالات علوم زیستی روی ادامه مطالب کلیک فرمایید.azpb

 

1- چه افرادی در گروه خونی O قرار می گیرند . مواد موجود در سرم خون این افراد را بنویسید.

2- عمل لقاح را تعریف کنید و حاصل آن چه سلولی است ؟

3- سلولهای جنسی انسان دارای چند کروموزم است و هدف از تقسیم میوز را بنویسید؟

4- الف – DNA مواد لازم برای همانند سازی خود را از کجا فراهم می آورد؟

ب- وظیفة انتقال صفات ارثی با چه مولکولی است و این مولکول در چه بخشی از سلول جنسی قرار دارد.

ج – چرا دو سلول دختر حاصل از تقسیم میوز کاملا شبیه سلول مادر هستند.

5- انواع بازهای آلی در مولکول DNA را بنویسید؟

6- چرا در ادارة پلیس از انگشت نگاری به عنوان یک روش مطمئن در تشخیص مجرمان استفاده می شود.

7- سلولهای حاصل از تقسیم میوز چه تفاوتی با دیگر سلولهای بدن دارند؟

8- جدول گروه خونی زیر را کامل کنید؟

ماده موجود در سرم

مادة روی گلبول قرمز

گروه خون

ردیف

............

.............

AB

1

ضد A و ضد B

ندارد

.......

2

9- سلولهای حاصل از تقسیم میتوز در انسان هر کدام چند عدد کروموزم دارند؟

10- الف- دو نوکلئوتید فرضی یک رشته از مولکول DNA را در شکل مشاهده می کنید.

نوکلئوتیدهای مکمل را بنویسید.

ب- در همانند سازی DNA چرا دو رشته حاصل کاملا شبیه به هم هستند.

11- کدام مولکول قادر به همانند سازی خود می باشد ؟ واحد سازندة این مولکول چیست؟

12- شکل یک کروموزم را رسم کرده و بخش های مختلف آن را نام گذاری کنید؟

13- اگر خون فردی با هر دو سرم ضد A و ضدB لخته شود . گروه خونی وی چیست ؟چرا؟

14- دو اختلاف اساسی سلول جنسی نر و ماده را در انسان بنویسید؟

15- الف- کدام گروههای خونی دارای مادة A بر روی گلبولهای قرمز خود هستند؟

ب- محل اتصال دو کوماتید یک کروموزم چه نام دارد.

16- الف- محل اثر هورمون رشد کجاست.

ب- این هورمون از کجا ترشح می شود.

17- به شکل نگاه کنید و به پرسش ها پاسخ دهید.

الف- این سلول دارای چند جفت کروموزم است.

ب- اگر این سلول تقسیم میوز را انجام دهد چند سلول جدید ایجاد می کند و هر سلول جدید چند کروموزم خواهد داشت.

18- هر نوکلئوتید از چه اجزایی ساخته شده است؟

19- سلولی دارای 6 جفت کروموزم است اگر این سلول تقسیم میوز انجام دهد.

الف- چند سلول جدید به وجود می آورد. ب- هر سلول جدید چند کروموزم خواهد داشت.

20- اگر خون فردی با سرم ضد B رسوب دهد:

الف- نوع گروه خونی این فرد چیست؟ ب- در سرم خون او چه ماده ای وجود دارد؟

21- الف – تقسیم میوز در چه اندامهایی و به چه منظور صورت می گیرد؟

ب- ساده ترین راه برای ایجاد صفات در جانداران کدام است.

22- یک رشته کروماتین از------- و -------- تشکیل شده است .

23- ساختمان مولکول DNA را توضیح دهید و بنویسید پیام های DNA برای ساخته شدن پروتئین ها چگونه به سیتوپلاسم می رسد؟

24- گروه خونی شخصی A می باشد الف- نوع مادة روی گلبولهای قرمز و مادة موجود در سرم او چیست؟ ب- اگر به این شخص خون B تزریق شود چه پیامدی خواهد داشت؟چرا؟

25- یک شباهت و یک تفاوت اسپرم و تخمک انسان را بنویسید؟

26- اگریک مولکول DNA هزار نوکلئوتید داشته باشد . و 20 درصد آن Tباشد، چه تعداد آن Gخواهد بود؟

27- چرا هسته خرما را اگر در مناطق جنوبی ایران بکاریم درخت خرما به عمل می آید اما کاشتن همان هسته در اراک بی نتیجه است.

28- خصوصیات ارثی چگونه و توسط چه مولکولی از والدین به فرزندان انتقال می یابند؟

29- با ذکر مثال تاثیر محیط در بروز صفات را بنویسید؟

30- ارتباط بین نسلها توسط چه سلولی و در طی چه عملی برقرار می شود؟

31- واحد ساختمانیDNA را نام برده و مشخص کنید هر یک از این واحدها از چه بخش هایی درست شده اند؟

32- دو عامل موثر بر ایجاد صفات را نام برده و بنویسید چرا هستة خرما در مناطق سردسیر رشد نمی کند؟

سوالات امتحانی فصل هفتم

1-تجزیه کنندگان چگونه با عث پوسیدگی می شوند؟

2- جسد ماموت ها چگونه سالم باقی مانده است ؟

3- از راههای نگهداری غذا انجماد را تعریف کنید؟

4- علت گرم شدن هوا و عواقب خطرناک آن را توضیح دهید؟

5- شبکه غذایی ، تراکم جمعیت ، منبع طبیعی و جایگزینی را تعریف کنید؟

6- با ذکر مثال بنویسید چگونه تغییر گیاهان اکوسیستم موجب تغییر جانوران آن می شود؟

7- الف- به طور خلاصه بنویسید چگونه نیترات موجود در خاک به پروتئین تبدیل می شود؟

ب- دو منبع تولید آمونیاک در طبیعت را بنویسید؟ و چه باکتریهایی این آمونیاک را به نیترات تبدیل می کند؟

8- زیستگاه و اکوسیستم را تعریف کنید؟

9- الف- روش پاستوریزه کردن شیر را شرح دهید؟ ب- در پاستوریزه کردن کدام گروه از میکروبها از بین می روند؟

10- معمولا برای دوام بیشتر چوب رطوبت انرا می گیرند این کار چگونه باعث مقاومت در برابر پوسیدگی می شود؟

11- در هر یک از تبدیلات زیر کدام گروه از باکتریها نقش دارند؟

الف- تبدیل آمونیاک به نیترات ب- تبدیل نیترات به نیتروژن هوا

12- چنانچه تراکم جمعیت پرندگان یک جنگل 180 پرنده در هر کیلومتر مربع باشد و مساحت این جنگل 600 کیلومتر مربع باشد تعداد کل پرندگان این جنگل چقدر است؟ با فرمول و محاسبه.

13- بوم شناسی و هرم انرژی را تعریف کنید؟

14- الف- دو مورد استفاده از پوسیدگی را بنویسید؟

ب- در روش مومیایی شدن چرا در جسد پوسیدگی رخ نمی دهد؟

15- چهار روش نگهداری غذا را فقط نام ببرید؟

16- الف- باکتریهای شوره زدا چه نقشی در چرخه نیتروژن دارند؟ ب- کدام گروه از باکتریها خاک را از نظر نیترات غنی می کنند؟فقط نام ببرید.

17- چرا خوردن غذاهای گیاهی برای انسان به صرفه است ؟

18- سه گروه از عوامل مهم که در پوسیدگی نقش دارند را نام ببرید؟

19- عوامل اصل موثر در تعداد افراد جمعیت کدامند؟ برای تنظیم جمعیت انسانی کنترل کدام عامل راحت تر است ؟

20- پروتئین های بدن جانداران پس از دفع یا مرگ طی چه مراحلی به نیترات معدنی تبدیل می شود؟

21- چرا باید غذای یخ زده را بلا فاصله پس از ذوب شدن مصرف کرد؟

22- گونه را تعریف کرده و یک مثال از گونه غالب به همراه اکوسیستم آن ذکر کنید؟

23- دو مورد از عوامل موثر در فرسایش خاک را بنویسید؟

24- از راههای اتلاف انرژی در موجودات مصرف کننده دو مورد را بنویسید؟

25- چرا هرم انرژی ، هرم ماده نیز به شمار می رود؟

26- فرایند پوسیدگی را تعریف کنید؟

27- بخش های سخت بدن یک جانور سریع تر تجزیه می شود یا بخش های نرم ، برای هر بخش مثالی بزنید.

28- برای جلوگیری از پوسیدگی انگور آن را به کشمش تبدیل می کنند، چگونه این کار مانع فساد آن می شود؟

29- باکتریهای تثبیت کنندة نیتروژن که در ریشة گیاه نخود زندگی می کنند چگونه باعث افزایش نیترات خاک می شوند؟

30- انسان ، امروزه در مقایسه با قرنها ی گذشته از رشد و سلامت بهتری برخوردار است . این امر ناشی از تغییر محیط است یا وراثت؟( به چه دلیل)

31- الف- چرا نمی توان خورشید را در زنجیرة غذایی قرار داد؟

ب- به چه علت سیر انرژی در طبیعت به صورت هرمی است.

32- وارد شدن ترکیبات فسفردار یا نیتروژن دار به آب چگونه موجب مرگ آبزیان می شود؟

33- نمک سود کردن چگونه از فاسد شدن غذا جلوگیری می کند؟

34- نقش باکتریهای شوره گذار در چرخة نیتروژن چیست؟

35- چرا به زمین های کشاورزی نباید بیش از حد آب داد؟2علت را بنویسید؟

36- بازده تبدیل انرژی در گیاهان و تراکم جمعیت را تعریف کنید؟

37- هر اکوسیستمی فقط می تواند نیازهای تعداد معینی از جانداران را برآورده کند مهمترین عواملی را که این توانایی را محدود می کنند بنویسید؟

38- علت گرم شدن هوای کرة زمین چیست؟

39- جمعیت و چرخة مواد را تعریف کنید؟

40- توالی و اکولوژی را تعریف کنید؟

41- کدام باکتریها مسؤل تغییرات زیر هستند . الف- تبدیل نیتروژن هوا به پروتئین

ب- تبدیل نیترات به آمونیاک

42- الف- در کدامیک از روش های نگه داری غذا میکروبها کشته نمی شوند.

ب- مشکل استفاده از روش پرتودهی چیست؟

43- دو شرط از شرایط لازم برای پوسیدگی را نام برده و یکی از موارد اهمیت پوسیدگی را نیز بنویسید؟

44- چرا در یک زنجیرة غذایی تمام انرژی نهفته در گیاه سبز به آخرین مصرف کننده نمی رسد؟

45- علت بوی بد حاصل از جسد در حال تجزیه جانداران چیست؟

46- منظور از متراکم شدن مواد در زنجیرهای غذایی چیست؟ مثال بزنید؟

47- استفاده از روش چارچوب را در نمونه برداری توضیح دهید.

48- گونة شاخص و کنام را تعریف کنید؟

49- علت تولید گرما و بوی بد در محل پوسیدگی را بنویسید؟

50- از جمله مواردی که زندگی بشر امروز را تهدید می کند 2 مورد را بنویسید؟

51- چرا نمونه هایی مثل مار و عقرب را در الکل نگهداری می کنند؟ توضیح دهید.

52- بنظر شما آیا در سال 2050 میلادی تراکم جمعیت ایران تغییر می کند؟ توضیح دهید.

53- منبع طبیعی چیست؟

54- بهترین را ه کنترل افزایش جمعیت چیست؟

سوالات امتحانی فصل 8

1- شکل 3-8 ص 97 را تفسیر کنید.

2- چگونگی عمل اینترفرون را بنویسید؟

3- دو راه استفاده از ویروسها توسط زیست شناسان را بنویسید؟

4- پوست و لایه های مخاطی در دفاع از بدن علیه بیماریزاها چگونه عمل می کنند و چرا گاهی در انجام این عمل موفق نیستند؟

5- الف- باکتریهای انگل چگونه تغذیه می کنند؟

ب- تولید مثل باکتریها را بنویسید؟

6- پیکر هر ویروس از چه اجزایی ساخته شده است ؟

7- گلبولهای سفید به چند گروه تقسیم می شوند؟ نام ببرید.

8- طرح زیر یک باکتری را نشان می دهد (شکل 5-8 ص101)

الف- نام بخش های شماره گذاری شده را بنویسید. ب- کدام بخش یا بخش ها در همة‌انواع باکتریها وجود دارند؟

9- شکل زیر یک ویرس را نشان می‌دهد اجزای خواسته شده را نامگذاری کنید.(شکل 2-8 ص 97) سمت چپ

10- الف- مفهوم عبارت ویروس میزبان اختصاصی دارد را بنویسید؟

ب- ویروسها پس از ورود به سلولهای میزبان چگونه آنها را آلوده می کنند؟

11- الف- گلبولهایی که با ترشح پادتن و گلبولهایی را که با ایجاد پاهای کاذب با میکروبها مبارزه می کنند را فقط نام ببرید.

ب- چگونگی استفاده از پرتو درمانی را بنویسید؟

12- الف- چرا باکتریها هاگ سازی می کنند. ب- عمر هاگ باکتریها چه مدت است .

ج- این هاگ در چه بخشی از باکتری تشکیل می شود. د- یک باکتری معرفی کنید که هاگ تولید می کند.

13- دو مورد از موارد استفاده ویروسها را بنویسید و روش استفاده در هر مورد را ذکر کنید.

14- آیا میکروبهای ساپروفیت هم می توانند باعث بیماری زایی شوند ؟ با ذکر مثال توضیح دهید.

15- در هنگام آلوده شدن سلول به ویروس کدام بخش ویروس وارد سلول می شود؟

16- لنفوسیت ها و فاگوسیت ها هر یک به چه روشی با میکروبها مبارزه می کنند؟

17- منحنی فعالیت ص 106 را تفسیر کنید.

18-پیکر هر ویروس از یک بخش ----و یک -----درست شده است .

19- این جمله را تفسیر کنید. ویروسها انگل اجباری درون سلولی هستند.

20- الف- باکتریها به سلول گیاهی شبیهند یا به سلول جانوری ؟چرا؟

21- به کدام باکتریها ساپروفیت می گویند؟

22- الف- ویرس ایدز به کدام بخش بدن آسیب می رساند ؟ ب- کدام دسته از گلبولهای سفید پادتن ترشح می کنند؟

23- شکل ساده ای از یک باکتری را رسم و نامگذاری کنید.

24- چرا باکتری عامل کزاز برای مدتها در محیط زنده می ماند؟

25- باکتریهای ساپروفیت را از لحاظ تغذیه با باکتریها ی انگل مقایسه کنید.

26- نقش لنفوسیت ها را در ایمنی بدن بنویسید .

27- الف – دفاع بدن در برابر ویروس چگونه انجام می شود . ( توضیح دهید)

ب- واکسن چیست؟

28- چرا با وجود تکثیر سریع باکتریها تعداد آنها از حد معینی زیاد نمی شود ؟

29- دو ویژگی ویروسها را نام برده و بنویسید چرا ویروس ایدز خطرناکتر از ویروسهای دیگراست ؟

30- اگر زمان لازم برای تقسیم یک باکتری به دو باکتری 20 دقیقه باشد بعد از یک ساعت از یک باکتری چه تعداد باکتری ایجاد می شود؟

31- منظور از عمل اختصاصی پادتن ها چیست؟

ؤالات امتحان هماهنگ کشوری علوم زیستی و بهداشت درخرداد81

1- چرا محققان معمولاً کار خود را از صفر شروع نمی کنند؟ 5/0

2- کدام مولکول قادر به همانندسازی است؟واحد سازنده ی این مولکول چیست؟5/0

3- دو مورد از نقش های سدیم در بدن انسان را ذکر کنید.5/0

4- مصرف هر یک از مواد زیر چه عوارضی برای بدن انسان دارد:5/0

سیکلامات – مصرف بیش از حد ویتامینD

5- انواع تومور را نام ببرید.5/0

6- ترشح پادتن و عمل بیگانه خواری هر کدام از وظایف کدام گروه از گلبول های سفید است؟5/0

7- هرم انرژی چیست؟75/0

8- سه گروه از عوامل مهم را که در ایجاد پوسیدگی نقش دارند نام ببرید.75/0

9- شکل یک کروموزوم را رسم کرده و بخش های مختلف آن را به دقت نام گذاری کنید.75/0

10- اگر خون فردی با هر دو نوع سرم ضد A و ضد B لخته شود گروه خونی وی چیست؟چرا؟1

11- عوامل اصلی مؤثر در تعداد افراد جمعیت کدامند؟برای تنظیم جمعیت انسانی کنترل کدام عامل راحت تر است؟1

12- دو مورد از موارد استفاده ی ویروس ها را بنویسید و روش استفاده در هر مورد را ذکر نمایید.1

13- در باره ی منحنی مقابل به پر سش های زیر پاسخ دهید(مشابه منحنی ص28 رسم شده بوده است.)1

- منحنی را تفسیر کنید.

- دلیل کاهش سریع میزان فتوسنتز در دماهای بالاتر از33 درجه چیست؟

14- آیا میکروب ها ی ساپروفیت هم می توانند باعث بیماری زایی شوند؟با ذکر مثال توضیح دهید.1

15- پروتئین بدن جانداران پس از دفع یا مرگ طی چه مراحلی به نیترات معدنی تبدیل می شود؟1

16- دو تفاوت بین چربی های گیاهی و چربی های جانوری بنویسید.1

17- چرا باید غذای یخ زده را بلافاصله پس از ذوب شدن مصرف کرد؟1

18- دو اختلاف اساسی سلول جنسی نر و ماده را در انسان شرح دهید.1

19- توضیح دهید چرا ویروس ها را انگل اجباری درون سلولی می دانند؟25/1

20- گونه را تعریف کرده و یک مثال از گونه ی غالب به همراه اکوسیستم آن ذکر کنید.25/1

21- به پرسش های زیر پاسخ دهید: 5/1

- وظیفه ی پروتئین هموگلوبین چیست؟

- محلول یددار لوگول برای شناسایی کدام ماده ی آلی استفاده می شود؟

- نقش میتوکندری در سلول چیست؟

- ویروس اوریون به کدام بخش بدن آسیب می رساند؟

- بزرگترین اندامک سلولی چیست؟

- هورمون رشد از کدام غده ترشح می شود؟

22- اصطلاحات زیر را تعریف کنید: 75/1

لقاح – شبکه ی غذایی – بوم شناسی

سؤالات امتحان هماهنگ کشوری علوم زیستی و بهداشت درشهریور81

1- پیکر هر ویروس از چه اجزایی تشکیل شده است؟5/0

2- گلبول های سفید به چند گروه تقسیم می شوند ؟ نام ببرید.5/0

3- اصطلاحات زیر را تعریف کنید: 5/1

زیستگاه – میتوز – اسیدها آمینه ی اساسی

4- فرضیه چیست؟در روش علمی پس از مرحله ی فرضیه سازی کدام مرحله قرار دارد؟1

5- اجزای اصلی سلول را نام ببرید.75/0

6- اکوسیستم را تعریف کنید. 75/0

7- هر مولکول تری گلیسرید از ترکیب چه موادی حاصل شده است؟ 5/0

8- اندام را تعریف کرده و یک مثال بزنید. از ویتامین های محلول در چربی دو مثال بزنید. 25/1

9- مهم ترین گروه های مواد آلی بدن جانداران را نام ببرید.1

10- انواع بازهای آلی در مولکول DNA را بنویسید.1

11- قند موجود در شکر چه نام دارد؟ بیماری خشکی و ضخیم شدن قرنیه ی چشم چه نام دارد؟ موادخامی که در فتوسنتز مصرف می شوند کدامند؟ 1

12- یک مثال از خطای شنوایی و یک مثال از خطای بینایی بنویسید. پژوهش های علوم زیستی کاربردی به چه منظور انجام می شوند؟ 1

13- نقش کوتیکول در گیاهان چیست؟ آوندهای آبکشی در رگبرگ ها چه وظیفه ای بر عهده دارند؟ 5/0

14- الیاف چیست و بیش تر در کدام گروه از غذاها وجود دارد؟ 5/0

15- وظایف شبکه ی آندوپلاسمی در سلول چیست؟ 5/0

16- چرا در اداره ی پلیس از انگشت به عنوان یک روش مطمئن در تشخیص مجرمان استفاده می شود؟5/0

17- روش پاستوریزه کردن را شرح دهید. در پاستوریزه کردن کدام گروه از میکروب ها از بین می روند؟75/0

18- فتوسنتز کنندگان اصلی کره ی زمین کدام اند؟چرا؟ نشاسته معمولاً در کدام اندامک گیاهی ذخیره می شود؟1

19- کم خونی یا آنمی چگونه ایجاد می شود؟ علائم این بیماری را بنویسید.75/0

20- سلول های حاصل از تقسیم میوز چه تفاوتی با دیگر سلول های بدن دارند؟ از دو افزودنی غذایی گلوتامات مونوسدیم و سیکلامات هر یک به چه منظوری استفاده می شود؟ 1

21- آیا کلسترول اساساً ماده ی مضری است؟توضیح دهید.75/0

22- معمولاً برای دوام بیش تر چوب رطوبت آن را می گیرند . (خشک می کنند) این کار چگونه باعث مقاومت در برابر پوسیدگی می شود؟75/0

23- در هر یک از تبدیلات زیر کدام گروه از باکتری های خاک دخالت دارند: 5/0

تبدیل آمونیاک به نیترات – تبدیل نیترات به نیتروژن هوا

24- چنانچه تراکم جمعیت پرندگان یک جنگل 180 پرنده در هر کیلومتر مربع باشد و مساحت این جنگل 600 کیلومتر مربع باشد تعداد کل پرندگان این جنگل چقدر است؟(با فرمول و انجام محاسبات) 75/0

25- شکل زیر طرح ساده ای از یک باکتری را نشان می دهد : (شکل باکتری ص101) 1

نام بخش های شماره گذاری شده را بنویسید. – کدام بخش یا بخش ها در همه ی انواع باکتری ها وجود دارد؟

 

نمونه سؤالات خرداد

۱-الف) فرضیه چیست؟  ب) در روش علمی ، پس از مرحله ی فرضیه سازی کدام مرحله قرار دارد؟

2-الف) یک مثال از خطای شنوایی و یک مثال از خطای بینایی بنویسید. ب) پژوهش های علوم زیستی کاربردی به چه منظور انجام می شوند؟

3-الف) آیا می توان پاسخ همه ی پرسش های آدمی را با استفاده از روش علمی به دست آورد؟ چرا؟ ب) انواع تومور را نام ببرید.

4-الف ) میتوز را تعریف کنید. ب) اندام را تعریف کرده و یک مثال بزنید.

5-نقش هر یک از اندامک های ذیل چیست؟

میتوکندری :                                                         شبکه آندوپلاسمی:

کلروپلاست:                                                          لیزوزوم:

6-گاو جانداری 60 کروموزومی است . اگر در سلول پوست گاو تقسیم میتوز صورت گیرد ، به سؤالات پاسخ دهید:

الف) تعداد کروموزوم ها در هر یک از سلول های دختر حاصل (              )  ب) تعداد سانترومرها در سلول در مرحله ی

سوم میتوز(              ) ج) تعداد کروماتیدها در سلول در مرحله ی اول تقسیم(             )  د) تعداد سلول های حاصل از

سه بار تقسیم میتوز(                )

7-شکل یک سلول گیاهی را رسم کرده و چهار بخش اساسی آن را نام گذاری کنید.

8-چهار نوع مهم مواد آلی بدن جانداران کدامند؟

9-الف)وظیفه ی پروتئین هموگلوبین چیست؟ ب) محلول ید دار لوگول برای شناسایی کدام ماده مورد استفاده قرار می گیرد؟

ج) از ویتامین های محلول در چربی دو مثال بزنید.

10- دو ماده ی خام مورد استفاده در فتوسنتز و دو محصولی که مستقیماً دراین فرآیند تولید می شود را نام ببرید.

11- برای هر یک از موارد ذیل دو نقش بنویسید:

کوتیکول:                                                                   رگبرگ:

12-الف) فتوسنتز کنندگان اصلی کره ی زمین کدام اند؟ چرا ؟ ب) نشاسته معمولاً درکدام اندامک گیاهی ذخیره می شود؟

13- از ویژگی هایی که برگ را برای انجام فتوسنتز مناسب می سازد ، چهار مورد را نام ببرید.

14- دو تفاوت بین چربی های گیاهی و چر بی های جانوری بنویسید.

15- آنمی چیست ؟  این بیماری چگونه ایجاد می شود و چه علایمی دارد؟

16- برای کلسیم دو نقش و دو منبع ذکر کنید.

17- بیماری های کمبود ویتامینی در چه قسمت هایی از جهان و در چه افرادی شیوع بیش تری دارد؟

18- علت هر یک از عوارض زیر را بنویسید:

کواشیورکور:                                                         رسوب کلسیم در جگر:

اسکوروی:                                                            گزروفتالمی:

کرتینیسم:                                                              گرفتگی ماهیچه ها:

19- سرعت یک واکنش آنزیمی را در دماهای مختلف اندازه گیری و آن ها را در جدول زیر یادداشت کرده ایم . نموداری از داده های جدول رسم و آن را تفسیر کنید.

دما                      سرعت واکنش

(درجه سانتی گراد)       ( میلی گرم محصول در دقیقه)

5                                                                  4

20                          15

30                                                            30

45                          37

50                         20

55                          6

 

نمونه سؤالات اردیبهشت

 

 ۱-دلیل انباشتگی ویتامین D در روغن جگر ماهی چیست ؟

2-کنام وگونه ی شاخص را تعریف کنید؟

3-دو عامل از عوامل تغییر دهنده ی اکوسیستم در اوج  را بنوسید. گونه غالب را با ذکر یک مثال تعریف کنید.

4-مسئول شمارش کرم های خاکی در یک هکتار زمین شده اید برای این منظور چه می کنید؟توضیح دهید.

5-عوامل تغییر دهنده ی افراد جمعیت را نام ببرید.

6- الف) درشهری یک میلیون نفری با نسبت رشد جمعیت 8/1 درصد ، پس از یک سال چه تعداد به جمعیت افزوده خواهد شد؟(با محاسبه)                ب) از عوامل فرسایش خاک دو مورد را نام ببرید.

7-الف) دلیل بیم بحران انرژی در آینده ی نزدیک چیست؟ ب) رقابت را با ذکر یک مثال تعریف کنید.

8-مواد خام و محصولات فتوسنتز کدامند؟

9-انواع بازهای آلی را نام ببرید.

 10-هر یک از وظایف زیر بر عهده ی کدام اندامک سلولی است:

آزاد کردن انرژی مواد                  ذخیره ی آب و مواد محلول در آب

ترشح مواد به خارج سلول                 تجزیه ی مواد

نمونه سؤالات خرداد

۱- صحیح یا غلط بودن هر یک از سوالات زیر را مشخص نمایید.5/1 نمره
الف- بیشترین مقدار فتوسنتز در سلولهای برگ انجام می گیرد.
ب- کمبود سدیم سبب راشیتیسم می شود.
ج- گروه خونی AB دارای آنتی ژنA و B می باشد.
د- دومین حلقه در زنجیره غذایی یک گیاهخوار است.
ه- ویروسها ساده ترین موجودات با ساختار سلولی هستتند.
و- اولین خط دفاعی بدن گلبولهای سفید هستند
 
2-منا سب ترین گزینه را انتخاب نمایید:5/1 نمره
الف- پروتئین سازی توسط کدام اندامک انجام می گیرد؟
1- لیزوزوم 2- میتوکندری 3- گلژی 4- ریبوزوم
ب- فرآورده های فتوسنتزی عبارتند از:
1- اکسیژن و دی اکسید کربن 2- آب و اکسیژن 3- گلوکز و اکسیژن 4- آب و دی اکسید کربن
ج- کدامیک برای انعقاد خون لازم است؟
1- ویتامین  -2Aکلسیم 3- آهن 4- ویتامین B
د- کدام هیدرات کربن یک پلی سا کارید محسوب می شود؟
1- فروکتوز 2- گلوکز 3- ساکارز 4- گلیکوژن
ه- کدام یک فقط با میکروسکپ الکترونی دیده می شود؟
1-سلول گیاهی 2- ویروس 3- باکتری 4- سلول جانوری
و- خرگوش در کدام حلقه از زنجیره غذایی قرار می گیرد؟
1-اول 2- دوم 3- سوم 4- تفاوتی نمی کند.
 
3-جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.5/1 نمره
الف- یکی از عناصر کم مصرف بدن عنصر……….است که برای ساختن هورمون تیروکسین لازم می باشد.
ب- از هر سلول مادر در تقسیم میتوز تعداد…………سلول ایجاد می شود.
ج- در ساختار کروماتین ملکولهای…………و ………..وجود دارد.
د- آزاد کردن انرژی مواد توسط اندامک …………….انجام میگیرد.
ه- ویروس هپاتیت به سلولهای ………….انسان آسیب می رساند.

4- علوم زیستی چیست؟5/0
5- دو وظیفه دیواره سلولی چیست؟5/0
6- دلایل فرسایش خاک چیست؟ (دو مورد)5/0
7- تفاوت اپیدرم را با سلول نگهبان روزنه بنویسید. 5/0
8- الف- کدام گروه خونی دارای هر دو آنتی کر A و B در سرم خون است؟ 5/0
ب- کدام گروه خونی دارای هر دو آنتی ژن A و B می باشد؟
9-نوع و نحوه ی قرار گرفتن بازهای آلی در دو رشته ی متقا بل یک مولکول DNA چگونه است؟1
10- هر یک از بیماریهای زیر مربوط به کمبود کدام ماده یا ویتامین است؟ 1
الف- کواشیورکور ب- گواتر ج- بری بری د- گزروفتا لمی
11-زنجیره غذایی چیست؟ چرا بیشتر روابط غذایی موجودات زنده بصورت شبکه غذایی می باشد ؟ 1
12-هر یک از صفات نامبرده محیطی هستند یا وراثتی ؟یا تحت تاثیر هر دو؟ 1
الف- گروه خونی ب- رنگ پوست ج- اندازه قد د- نحوه ی تکلم
13-با توجه به شکل مقابل پاسخ دهید: 1
الف- نوع تقسیم چیست؟
ب- تعداد کروموزومها در طی تقسیم چه تغییری یافته است؟
ج- این تقسیم در فرد نر است یا ماده؟ چرا؟
14- اکوسیستم چیست؟ یک مثال بزنید. 1
15-هر یک از بیماریهای ویروسی نامبرده به کدام بخش از بدن آسیب می رساند؟ 1
الف- اوریون ب- فلج اطفال ج- ایدز د- سرما خوردگی
16-طرح زیر چرخه ی نیتروژن را نشان میدهد. شماره های 1 تا 4 هر یک بیانگر کدام گروه از باکتری های خاک هستند؟ نام ببرید. 1
17-نحوه ی تولید مثل باکتری ها را نوشته ,چرا معمولا" تعداد باکتریها از حد معینی بیشتر نمی شود؟ 1
18-نحوه ی تغذیه باکتری های ساپروفیت و باکتری های انگل چگونه است؟ 1
19-الف- شرایط لازم برای پوسیدگی کدامند؟( 4مورد) 5/1
ب- به چه دلیل هنگام تهیه کود گیاهی ,کمی آهک به آن اضافه می کنند؟
20- الف- تراکم جمعیت را تعریف کنید. 5/1
ب- عوامل موثر بر تغییر جمعیت را نام ببرید. (4 مورد)

نمونه سؤالات خرداد

1-      آیا می توان پاسخ همه ی پرسش های آدمی را با استفاده از روش علمی به دست آورد؟ چرا؟ اگر مقداری آب لیمو را روی سفیده ی تخم مرغ و شیر بریزیم چه می شود؟

2-      گاو جانداری 60 کروموزومی است ، اگر در سلول های پوست گاو تقسیم میتوز صورت گیرد به سوالات پاسخ دهید:

تعداد کروموزوم ها در هر یک از سلول های دختر حاصل؟- تعداد سانترومرها در سلول در مرحله ی سوم میتوز؟ – تعداد کروماتید ها در سلول در مرحله ی اول تقسیم؟ – تعداد سلول های حاصل از سه بار تقسیم میتوز؟

3-      از ویژگی هایی که برگ را برای فتوسنتز مناسب می سازد چهار مورد را نام ببرید.

4-      برای هر کدام یک نقش بنویسید: تیروکسین – کلسیم – اسید آسکوربیک – آهن

5-      از گلوتامات مونوسدیم و سیکلامات ها در چه مواردی استفاده می شود و زیان استفاده از هر یک چیست؟

6-      اسب 64 کروموزوم و الاغ 62 کروموزوم دارد ، تعداد کروموزوم های بچه قاطری که از جفت گیری آن ها به وجود می آید را محاسبه کنید.

7-      برای تعین گروه خونی خود فقط سرم ضدB در اختیار دارید و خون شما با آن لخته شده است ، خون شما از چه گروه یا گروه هایی باید باشد؟ کدام گروه خونی دهنده ی عمومی و کدام گیرنده ی عمومی است؟

8-      اگر در یک رشته مولکول DNA باز آلی G برابر 16 درصد و در رشته ی دیگر همان مولکول باز آلی G برابر24 درصد باشد ، چند درصد این مولکول باز آلی A خواهد بود؟(جواب با محاسبه)

9-      اکوسیستم و هرم تعداد را تعریف کنید.

10-   DNA دستور ساخته شدن چه موادی را صادر می کند و چگونه پیام هایش به سیتوپلاسم می رسد؟ لقاح چیست و نتیجه ی آن ایجاد چه سلولی است؟

11-   پوسیدگی چیست؟ سه عامل مهم که در آن نقش دارند کدامند؟

12-   چهار روش برای نگهداری غذاها نام ببرید.

13-   به سوالات پاسخ دهید: نام باکتری های تبدیل کننده ی آمونیاک به نیترات؟ - نام باکتری های تبدیل کننده ی نیترات به نیتروژن هوا ؟ - نام عمل تبدیل نیتروژن هوا به پروتئین ؟ - نام عمل تبدیل دی اکسید کربن هوا به ترکیبات کربن دار در گیاهان؟

14-   توالی را تعریف کرده و مثالی برای آن ذکر کنید. بازده تبدیل انرژی چیست و حداکثر چقدر است؟

15-   اگر در جمعیتی بیست میلیون نفری نسبت رشد سه درصد باشد ، چه تعداد بر افراد جمعیت پس از یک سال افزوده خواهد شد؟ ( بامحاسبه) – اگر تراکم نوعی پرنده در جنگل 200 پرنده در هر کیلومتر مربع و مساحت این جنگل 400 کیلومتر مربع باشد ، تعداد کل پرندگان جنگل چقدر خواهد بود؟(بافرمول)

16-   دو مورد از مشکلات ناشی از جمعیت زیاد و دو مورد از راه های آلودگی آب ها را بنویسید.

17-   چگونگی دفاع بدن در مقابله با ویروس ها را به اختصار توضیح دهید.

18-   دو گروه اصلی گلبول های سفید را نام برده و نقش هر یک را بنویسید.

19-   اگر یک باکتری هر 20 دقیقه یک بار تقسیم شود پس از دو ساعت از سه باکتری چند باکتری حاصل می شود؟(بامحاسبه) تفاوت باکتری ساپروفیت با انگل چیست؟

20-   نام قسمت های خواسته شده در شکل مقابل را بنویسید.(شکل باکتری رسم شده بوده است.)