یکشنبه 10 بهمن‌ماه سال 1389
توسط: AZPB

نونه سولات زیست سناسی سال سوم دبیرستان


دانش آموزان سال سومی برای مشاهده نمونه سوالات روی ادامه مطالب کلیک کنید.azpb

              فصل 1

 

1- به طور معمول کدام یک از انواع گلبول های سفید ترشح مولکول های پروتئین از نوع گلبولین ها را به عهده دارد؟

1) لنفوسیت های B          ۲) لنفوسیت های T      ۳) گرانولوسیت ها            4) مونوسیت ها

3- در ارتباط با ویژگی های منوسیت ها ی خون گزینه ی صحیح کدام است؟

1) هسته چند بخشی- امکان ترشح سموم- حرکت آمیبی شکل  

2) هسته چند بخشی- قدرت بیگانه خواری- دیاپدز

3) یک هسته ای- توان ترشح پادتن- حرکت آمیبی- بیگانه خواری  

4) یک هسته ای- داشتن قدرت بیگانه خواری – دیاپدز

4- تخریب و حل کردن دیواره سلولی میکروب ها به عهده کدام سلول ها است؟

1) لنفوسیت B       2) لنفوسیت T           ۳) گرانولوسیت                     4) مونوسیت

5- ماکروفاژ از لحاظ ساختار و فیزیولوژی به کدام سلول خونی شباهت بیشتری دارد؟

1) مونوسیت                2) لنفوسیت              3) گرانولوسیت                  4) اریتروسیت

6- کدام یک مسئول واکنش های آلرژیک می باشد؟

1) مونوسیت             2) ائوزینوفیل              3) نوتروفیل                  4) لنفوسیت

7- کدام سلول ها مواد ضد میکروب ترشح می کنند؟

1) بشره پوست          2) لایه های مخاطی         3) پلاکت های خون          4) گلبول های قرمز خون

8- ماکروفاژ ها از تغییر شکل کدام سلول ها به وجود می آیند؟

1) لنفوسیت هایB            ۲) مونوسیت ها               3) گرانولوسیت ها           4) لنفوسیت های T

9- آنتی ژن ها را چه گروه مواد آلی تشکیل می دهند؟

1) فقط پروتئین             2) فقط هیدرات کربن            3) پروتئین و هیدرات کربن         4) پروتئین و لیپید

10- در مقابله با عفونت های باکتریایی کدام یک مهم تر است؟

1) ایمنی سلولی              2) ایمنی هومورال              3) لنفوسیت های T              4) ماکروفاژها

11- پلاسموسیت ها از چه سلول هایی به وجود می آیند؟

1) مونوسیت                      2) گرانولوسیت               3) لنفوسیت T                   4) لنفوسیت B

12- پس از ورود آلرژن به بدن انسان چه ماده ای از بعضی سلول ها ی بدن ترشح می شود؟

1) آنتی هیستامین                   2) هیستامین              3) آنتی ژن                  4) پرفورین

13- سرمی که جهت معالجه بیماری به انسان تزریق می شود شامل چه ماده ای است؟

1) آنتی ژن تولید شده در انسان                 ۲) آنتی ژن تولید شده در حیوان     

3) آنتی کور تولید شده در انسان                4) آنتی کور تولید شده در حیوان

14- منشأ لنفوسیت T کدام است؟

1) تیموس           2) مغز استخوان       3) سلول مادر        4) طحال

15- ماکروفاژ ها را در کجا به فراوانی می توان یافت؟  

 1) خون          2) پوست آسیب دیده  3) تیموس     4) طحال

16- در عمل فاگوسیتوز کدام یک مستقیماً دخالت ندارد؟

 1) غشای سلول     2) دستگاه گلژی    3 ) وزیکول      4) لیزوزوم

17- کدام یک مشابه گیرنده ی آنتی ژنی لنفوسیت B است؟

1) پادتن            2) آنتی ژن                   3) پروتئین مکمل            4) گیرنده ی آنتی ژنی پلاسموسیت

18- چه اندامکی در پلاسموسیت ها و سلول های B خاطره تقریباً یکسان است؟

1) ریبوزوم ها          2) لیزوزوم ها                3) شبکه آندوپلاسمی زبر               4) دستگاه گلژی

19- انتقال پادزهرها از مادر به جنین چه نوع ایمنی است؟  

1) غیر فعال              2) فعال                 3) ذاتی                   4) غیراختصاصی

20- کدام یک معمولاً آزاد کننده هیستامین به شمار نمی رود؟

1) سلول های آسیب دیده              2) ماستوسیت            3) پلاسموسیت           4) بازوفیل

21- به کدام طریقه شخص سالم به ایدز مبتلا می شود؟

1) نیش حشره آلوده            2) سوزن آلوده     3) بزاق شخص آلوده                 4) اشک شخص آلوده

فصل 2

22-مخچه تنظیم کدام عمل را به عهده دارد؟

1) فشار خون      2) زنش قلب         3) عمل بلع          4) تعادل بدن

23- دستگاه عصبی اتونومیک یا خودکار شامل اعصاب:

1) سمپاتیک و پاراسمپاتیک است.      2) منحصراً سمپاتیک است .

3) منحصراً پاراسمپاتیک است .         4) سینه ای و کمری نخاع است.

24- اثر اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک بر فعالیت قلب به ترتیب چگونه است؟

1) افزایش – کاهش          2) توقف – افزایش        3) کاهش – توقف             4) کاهش – افزایش

25- جهت هدایت پیام عصبی در بدن در یک نورون کدام است؟

1) از آکسون به جسم سلولی         2) از آکسون به دندریت              3) از دندریت به جسم سلولی      4) از جسم سلولی به دندریت

26- فعالیت های تعقلی منجر به استنتاج منطقی و ادراک از وظایف کدام بخش دستگاه عصبی است؟

1) بصل النخاع              2) مخچه              3) هیپوتالاموس               4) مخ

27- کدام ویژگی در تقسیم بندی سلول های عصبی دخالت ندارد؟

1) شکل زواید سلولی        2) شکل جسم سلولی       3) وجود یا عدم میلین       4) تعداد قطب ها

29- نور اپی نفرین از کجای نورون و برای چه ترشح می شود؟

1) انتهای آکسون – انتقال پیام عصبی                                   2) انتهای دندریت – انتقال پیام عصبی

3) انتهای آکسون – دریافت پیام عصبی                                 4) انتهای دندریت – دریافت پیام عصبی

30- در هنگام پتانسیل عمل نفوذپذیری غشا نسبت به کدام یون زیاد می شود وچه وضعیتی دارد؟

1) +Na – موقتی            2) +K – همیشگی           3) +Na – همیشگی              4) +K – موقتی

31- سرعت هدایت موج عصبی در طول هر تار عصبی چگونه است و با قطر تار و وجود یا فقدان میلین چه رابطه ای دارد؟              

1) متغیر- مستقیم- با وجود میلین سرعت بیش تر     2) ثابت – عکس – با فقدان میلین سرعت بیش تر

3) ثابت – مستقیم – با وجود میلین سرعت بیش تر    4) متغیر- عکس – با فقدان میلین سرعت بیش تر

32- انشعابات انتهایی آکسون دارای کدام ویژگی ذیل نمی باشد؟

1) قطورتر از جاهای دیگر      2) حاوی میتوکندی     ۳)حاوی غلاف میلین   4) حاوی کیسه های ترشحی

33- حفره های خونی که از خون مغز پر می شوند در کجای پرده ی مننژ قرار دارند؟

1) بین نرم شامه و عنکبوتیه          2) بین عنکبوتیه و سخت شامه 

3) در داخل نرم شامه                    4) بین دو لایه سخت شامه

34- مایع مغزی- نخاعی در فاصله ی کدام دو پرده ی مغز قرار داشته و چه عملی انجام می دهد؟

1) عنکبوتیه و نرم شامه – تغذیه لایه سطحی مغز 

 2) عنکبوتیه و نرم شامه – ضربه گیر مراکز عصبی

3) عنکبوتیه و سخت شامه – ضربه گیر مراکز عصبی  

4) عنکبوتیه و سخت شامه – تغذیه لایه سطحی مغز

35- عمل تغذیه سلول های سطحی مغز از کدام است؟

1) عنکبوتیه             2) سخت شامه                 3) نرم شامه              4) مایع مغزی نخاعی

36- گره نخاعی محل تجمع کدام یک می باشد؟

1) اجسام سلولی نورون های حرکتی ریشه شکمی     

2) اجسام سلولی نورون های حسی ریشه شکمی

3) اجسام سلولی نورون های حرکتی ریشه پشتی          

4) اجسام سلولی نورون های حسی ریشه پشتی

37- در مورد انعکاس زردپی زیر زانو کدام پاسخ صحیح نمی باشد؟

1) مسیر انعکاس تک سیناپسی ماهیچه جلو ران را منقبض می کند .   

۲) ماهیچه عقب ران در مسیر چند سیناپسی شل می شود.

3) نوع نورون مربوطه آن حرکتی بازدارنده است .                     

4) حاصل این واکنش ها ساق پا را به جلو می راند.

38- ماده خاکستری نخاع حاوی چه می باشد؟

1) جسم سلولی نورون های رابط و حرکتی و بدون میلین        

2) جسم سلولی نورون های حسی و حرکتی و میلین دار

3) جسم سلولی نورون های حرکتی و بدون میلین               

4) جسم سلولی نورون های حسی و میلین دار

39- پایین ترین بخش مغز کدام است؟   

  1) دستگاه لیمبیک        2) پل مغزی         3) مخچه          4) بصل النخاع

40- در نوزاد انسان که در هنگام راه رفتن دچار ناتوانی می باشد کدام یک از مراکز مغزی نارس است؟

1) دستگاه لیمبیک               2) قشر مخ                3) پل مغزی               4) مخچه

41- کدام یک از دستگاه های ذیل در تنظیم رفتارهای هیجانی و عاطفی شرکت دارد؟

1) هیپوتالاموس              2) دستگاه لیمبیک                 3) تالاموس                  4) مخچه

42- تعداد کدام یک از سلول های مغزی از بقیه بیش تر است؟

1) سلول های عنکبوتیه مخ        2) سلول های مهاجر به مخ     

3) سلول های نوروگلی مخ        4) نورون های مخ

43- اعصاب مغزی – نخاعی چند جفت هستند؟   1) 12           2) 31          3) 43            4) 23

44- در بخش جلویی و عقبی بالای بصل النخاع به ترتیب کدام یک قرار دارد؟

1) برجستگی های چهارگانه – پل     2) برجستگی های چهارگانه – مخچه  

 3) پل – مخچه                              4) مخچه – پل

فصل 3

45- کدام نوع سلول گیرنده عمدتاً مسئول بینایی در نور کم است و کدام نوع نسبت به نور حساسیت کمی دارد؟

1) استوانه ای ها – استوانه ای ها    2) استوانه ای ها – مخروطی ها 

 3) مخروطی ها – مخروطی ها        4) مخروطی ها – استوانه ای ها

46- گیرنده های شیرینی و تلخی به ترتیب در کجای سطح زبان قرار دارند؟

1) عقب – طرفین             2) جلو – طرفین          3) عقب – جلو          4) جلو – عقب

47- قرنیه چشم حاصل تغییرات کدام یک از بخش های زیر است؟

1) شبکیه                   2) صلبیه             3) عنبیه             4) مشیمیه

48- تغذیه بافت های چشم به عهده کدام پرده است؟ 

  1) شبکیه     2) صلبیه      3) عنبیه         4) مشیمیه

49- کدام نوع محرک به طور مستقیم سلول های مژک دار شنوایی را در بخش حلزونی تحت تأ ثیر قرار می دهد؟

1) الکتریکی            2) شیمیایی               3) نوری            4) مکانیکی

50- برای اصلاح نزدیک بینی و دوربینی به ترتیب از راست به چپ چه نوع عینکی لازم است؟

1) محدب – مقعر           2) مقعر – محدب           3) محدب – محدب              4) مقعر – مقعر

51- دو محیط شفاف چشم از خارج به داخل به ترتیب عبارتند از:

1) قرنیه – زلالیه                2) قرنیه – عدسی             3) زلالیه – عدسی          4) عدسی – قرنیه

52- هرگاه قطر چشم در جهت محور نوری و تحدب عدسی بیش تر از حد معمول باشد کدام حالت است و چگونه اصلاح می شود؟

1) نزدیک بینی – عدسی محدب    2) نزدیک بینی – عدسی مقعر 

3) دوربینی – عدسی محدب     4) دوربینی – عدسی مقعر

53- کدام یک از انواع گیرنده ها سازش ناپذیرند؟   1) فشار       2) گرما          3) درد         4) سرما

54- عدسی چشم به وسیله رشته هایی به کجا وصل می شود ودر کدام بیماری کدر می شود؟

1) ماهیچه های مژکی – آب سیاه      2) عنبیه – آب مروارید 

  3) عنبیه – آب سیاه                       4) ماهیچه های مژکی – آب مروارید

55- امکان تشخیص اشیای نزدیک در تاریکی توسط وجود چه گیرنده هایی در موهای سبیل گربه میسر است؟

1) مکانیکی         2) شیمیایی                3) نوری            4) دما

56- در کدام یک تصویر ایجاد شده در چشم از بخش های مختلف تشکیل شده است؟

1) پلاناریا              2) خرس               3) ملخ          4) گربه

57- از بین رفتن کدام یک باعث کری کامل می شود؟

1) پرده صماخ           2) استخوان های گوش میانی            3) مجاری نیم دایره               4) حلزون

58- گیرنده هایی در سرخرگ های گردن و در قوس آئورت وجود دارد که نسبت به کاهش اکسیژن حساسند، این گیرنده ها از چه نوع باید

باشند؟    1) مکانیکی                   2) شیمیایی                  3) فشار                  4) لمس

فصل 4

59- مهم ترین هورمون تنظیم کننده ی قند خون کدام است؟  

 1) آدرنالین         2) کورتیزول      3) انسولین         4) گلوکاگون

60- منبع ترشح ، ساختمان شیمیایی و عمل آلدوسترون به ترتیب عبارتست از:

1) بخش قشری غده فوق کلیه ، استروئید ، بازجذب سدیم در کلیه   

2) بخش مرکزی غده فوق کلیه ، استروئید ، بازجذب قند در کلیه

3) بخش قشری غده فوق کلیه ، پلی پپتید ، باز جذب سدیم در کلیه 

4) بخش مرکزی غده فوق کلیه ، پلی پپتید ، بازجذب قند در کلیه

61- کدام هورمون از اتلاف سدیم جلوگیری می کند؟

1) آدرنالین                2) آلدوسترون                 3) کورتیزول                    4) گلوکاگون

62- نتیجه ی عمل هورمون کورتیزول بر مقدار گلوکز خون بر خلاف عمل کدام هورمون است؟

1) انسولین                2) آدرنالین                3) تیروکسین                 4) گلوکاگون

63- کمبود انسولین موجب کدام دو مورد می شود؟

1) افزایش قند ادرار – کاهش حجم ادرار                                  2) کاهش قند ادرار – افزایش حجم ادرار

3) افزایش قند ادرار – افزایش حجم ادرار                                  4) کاهش قند ادرار – کاهش حجم ادرار

64- کدام هورمون به پیک ثانوی نیاز دارد؟  

 1) گلوکاگون            2) کورتیزول         3) آلدوسترون         4) استروژن

65- در انسان از دوره ی کودکی تا بلوغ وزن کدام غده به تدریج کم می شود؟

1) هیپوفیز                   2) فوق کلیه                   3) تیموس                   4) پاراتیروئید

66- در مقایسه ی عمل غده های داخلی و دستگاه عصبی به ترتیب از نظر سرعت عمل و دوام اثر چگونه اند؟

1) هر دو سریع و کم دوام                                      

2) هر دو کند و با دوام     

3) عصبی کند و کم دوام ، غده های داخلی سریع و بادوام    

4) عصبی سریع و کم دوام ، غده های داخلی کند و با دوام

67- از نظر ساختمانی ، هورمون های انسولین و کورتیزول به ترتیب جزء کدام گروهند؟

1) استروئیدی ، پروتئینی            2) استروئیدی ، استروئیدی       

3) پروتئینی ، استروئیدی            4) پروتئینی ، پروتئینی

68- ساختار بخش های پیشین، میانی و پسین هیپوفیز به ترتیب چگونه است؟

1) غده ای – غده ای – عصبی                      2) عصبی – غده ای – غده ای

3) غده ای – عصبی – غده ای                      4) غده ای – عصبی – عصبی

69- هورمون کدام غده موجب تقویت و تشدید آثار اعصاب سمپاتیک می شود؟

1) تیروئید                    2) پاراتیروئید                   3) مرکز فوق کلیه             4) قشر فوق کلیه

70- دست و پای بعضی از افراد تکان ها و لرزش های غیر قابل کنترلی دارد صرف نظر از دلایل پزشکی مختلف با اطلاعاتی که در باره ی هورمون ها دارید این عارضه را به کدام یک از موارد زیر ربط می دهید؟

1) کمبود هورمون غده تیروئید                2) افزایش کورتیزول     

3) کمبود هورمون غده ی پاراتیروئید         4) افزایش آلدوسترون   

71- کدام یک از هورمون های زیر در هیپوتالاموس ساخته شده ودر کجا ذخیره می شوند؟

1) ADH و کلسی تونین – در پاراتیروئید                 2) ضد ادراری و اکسی توسین – در هیپوفیز پیشین

3) ADH و اکسی توسین – در هیپوفیز پسین         4) گلوکاگون و انسولین – در لوزالمعده

72- مهم ترین هورمون تنظیم کننده ی قند خون کدام بوده و نقش اصلی آن چیست؟

1) انسولین – کاهش قند خون         2) آدرنالین – افزایش قندخون  

3) گلوکاگون – افزایش قند خون        4) انسولین – افزایش قند خون

73- نحوه ی عمل کدام هورمون نظیر هورمون گلوکاگون است؟

1) اپی نفرین              2) کورتیزول                3) آلدوسترون                    4) تیروکسین

74- در هیپرتیروئیدیسم کدام یک از علائم ذیل وجود ندارد؟

1) کاهش وزن            2) افزایش تعداد ضربان قلب         3) بی قراری            4) خشکی پوست

75- در باره ی کلسی تونین پاسخ اشتباه چیست؟

1)  تراکم کلسیم را در خون کاهش می دهد.                              

2) اثرش نسبتاً محدود است.

3) باعث کاهش مصرف کلسیم در استخوان ها می شود . 

4) عمل آن عکس عمل هورمون پاراتیروئید است.

76- تغییرات کدام یک از عوامل ذیل در خون عکس بقیه است؟

1) ویتامین D           2) کلسی تونین       3) هورمون غده پاراتیروئید           4) یون کلسیم محلول

77- کدام یک از علائم دیابت شیرین است؟

1) کاهش گلوکز خون            2) کاهش PH خون      ۳) کاهش حجم ادرار        4) کاهش نیاز به آب

78- کدام یک خطر ابتلا به دیابت نوع دو را افزایش می دهد؟

1) سرطان پانکراس             2) سیگار              3) الکل                    4) چاقی

79- چرا برخی مواقع با این که انسولین در حد طبیعی است ولی آثار بیماری دیابت به وجود می آید؟

1) نبودن گیرنده های غشایی          2) نداشتن آنزیم ویژه غشایی  

3) نقص عمل گیرنده ی غشایی        4) اثر نکردن AMP حلقوی

80- کدام یک از احکام ذیل در باره ی هورمون ، سلول و گیرنده اشتباه است؟

1) هر سلول دارای یک نوع گیرنده ی هورمونی است.    

۲) هر هورمونی گیرنده ی ویژه خود دارد.

3) هر گیرنده به هورمونی خاص مربوط است.  

4) هورمون به واسطه ی گیرنده ی خود سلول را متأثر می کند.

فصل 5

81- چه عاملی چهار نوع نوکلئوتید تشکیل دهنده ی اسید نوکلئیک را از یکدیگر متمایز می سازد؟

1) باز                   2) فسفات و باز                   3) فسفات و قند                       4) قند

82- GAA مکمل چه بازهایی در مولکول DNA است؟

1) AUU                 2) CTT                         3) TGG                   4) UCC

83- اگر مولکول DNA به نردبانی تشبیه شود، پله های این نردبان کدام یک از مولکول های زیر خواهد بود؟

1) اسید های آمینه                      2) باز آلی                 3) قند                   4) فسفات

84- در یک زنجیر DNA اتصال نوکلئوتید ها با یکدیگر چگونه صورت می گیرد؟

1) باز- باز                2) باز – فسفات                3) فسفات – قند                     4) قند – باز

85- اگر به هنگام همانند سازی مولکول DNA یک نوع از بازهای مورد استفاده رادیو اکتیو باشد نسبت و نحوه ی توزیع رادیو اکتیو در

مولکول های  حاصل چه خواهد بود؟      

1) 50% یکی از دو زنجیره                      ۲) %50 دو زنجیره هر مولکول       

3) 100% یک زنجیره هر مولکول               4) 100% دو زنجیره هر مولکول

86- گسستگی کدام نوع از پیوندهای زیر موجب ایجاد گسستگی در هر زنجیره مولکول DNA می گردد؟

1) باز آلی – فسفات           2) فسفات – قند               3) قند باز آلی                  4) هیدروژنی

87- نتیجه ی همانندسازی DNA کدام است؟  

1) یک زنجیره قدیمی  و یک زنجیره تازه ساخت به هر یک از دو سلول دختر می رسد.

2) یک زنجیره قدیمی و یک زنجیره تازه ساخته شده وارد هر یک از دو سلول دختر می شودودو زنجیره قدیمی در سلول مادر باقی می ماند.      

3) دو زنجیره تازه ساخته شده وارد یکی از سلول های دختری و دو زنجیره قدیمی وارد سلول دختری دیگر می شود.

4) در سلول های دختری هر زنجیره DNA دو زنجیره ای از نوکلئوتیدهای جدید و نوکلئوتیدهای قدیمی تشکیل می شود.

88- ضمن ترانسفورماسیون در استرپتوکوکوس نومونیا کدام پدیده اتفاق می افتد؟

1) انتقال کپسول به باکتری بی کپسول   

2) انتقال ماده وراثتی از باکتری کپسول دار به بی کپسول

3) جهش در عده ای از ژن های مسئول تشکیل کپسول      

4) تبادل قطعات DNA بین باکتری های کپسول دار و بی کپسول

89- کدام رابطه زیر در مقایسه DNA جانداران مختلف صحیح است؟( کامل ترین پاسخ)

1)  A/Gدر تمام DNA ها یکسان است .                       2) A+C/G+T در تمام DNA  ها یکسان است .

3) A+T/G+C در تمام DNA ها یکسان است.                 4) G/T در تمام DNA  ها یکسان است.

90- در تبدیل باکتری های استرپتوکوکوس نومونیای بدون کپسول به نوع بیماری زا کدام یک از عوامل زیر مستقیماً مؤثرند؟

1) اسیدهای نوکلئیک             2) چربی ها          3) پروتئین ها                  4) هیدرات های کربن

91- این فرضیه که DNA ماده استخراج شده موجب کپسول دار شدن باکتری های زنده بدون کپسول است از کدام دانشمند است؟

1) گریفیت                2) ایوری              3) واتسون و کریک               4) ویلکینز

92- نام گذاری اسیدهای نوکلئیک و 4 نوع نوکلئوتید بر اساس چیست؟

1) قند – قند                 2) باز – قند               3) قند – باز                 4) باز – باز

93- کدام گروه از بازهای آلی زیر جزء  بازهای پورین هستند؟

1) آدنین – تیمین                   2) سیتوزین – گوانین          

3) آدنین – گوانین                   4) سیتوزین – تیمین – اوراسیل

94- طرح تفرق اشعه X برای پی بردن به کدام یک و توسط کدام دانشمند انجام شده است؟

1) تصویر مولکول DNA – کریک                                    2) نحوه ی آرایش اتمی مولکول DNA – ویلکینز

3) نظم اتمی نوکلئوتید – واتسون                                       4) تصویر نوکلئوتید – واتسون و کریک

95- در یک رشته از مولکول DNA ترتیب بازهای آلی GCAT است ، بازهای رشته ی مکمل این رشته کدام است؟

1) AGTA              2) CGTA               3) TGTA             4) CGUA

96- در یک پیچ کامل DNA چند جفت باز و چند جفت نوکلئوتید قرار دارد؟

1) 10 – 10               2) 5 – 5                3) 20 – 20               4) 10 – 5

97- با وارد کردن نیتروژن سنگین 15N  در همانند سازی DNA چند مولکول DNA حاصل نشاندار است و چند درصد از نیتروژن سنگین استفاده می شود؟ 

1) دو – پنجاه           2) دو – صد          3) یک – صد              4) یک – پنجاه

98- در یک مولکول DNA نوکلئوتید آدنین دار 10% است تعداد نوکلئوتید های سیتوزین دار آن چند درصد است؟

1) 50%                      2) 30%                        3) 40%                            4) 20%

99- دریک مولکول DNA که از صد جفت نوکلئوتید درست شده است 40 نوکلئوتید آن آدنین دار است ، تعداد نوکلئوتیدهای سیتوزین دار چه مقدار است؟ این مولکول چند پیوند هیدروژنی بین بازها دارد؟

1) 30 – 200                  2) 60 – 260                     3) 30 – 130                    4) 60 – 130

فصل 6

100- در موقع تقسیم سلولی در سلول هایی که سانتریول ندارند کدام یک صورت می گیرد؟

1)تقسیم سانترومر                               2) تشکیل دوک         

3) فرورفتگی در وسط سیتوپلاسم            4) جدا شدن کروماتید های خواهری

101- کدام بیان در باره ی سلول های سرطانی درست است؟      1) به انرژی زیاد نیاز دارند.

2) سرعت تقسیم در آن ها کم است.3) همانند سایر سلول ها اعمال حیاتی خود را انجام می دهند. 4) تقسیمات میتوزی در آن ها منظم است.

102- رشته DNA که در ساختار یک نوکلئوزوم وجود دارد چند زنجیره پلی نوکلئوتیدی دارد؟

1) 1                          2) 2                       3) 4                         4) 8

103- مضاعف شدن کروماتیدها در کروموزوم های تک کروماتیدی حاصل از تقسیم در چه مرحله ای صورت می گیرد؟

1) 1 G2   ( ۲                    G                    3) S                       4) پروفاز

104- مضاعف شدن ماده ی کروماتین در سلول ها در چه مرحله ای صورت می گیرد و منجر به مضاعف شدن کدام یک می شود؟

1) اینترفاز – تعداد کروماتیدها                                                        2) اینترفاز – تعداد کروموزوم ها

3) پروفاز – تعداد کروماتیدها                                                         4) پروفاز – تعداد کروموزوم ها

106- کدام یک پایان دومین وقفه را در چرخه سلولی اعلام می کند؟

1) ضخیم شدن و دیدنی شدن کروموزوم ها                                        2) تحلیل سانتریول ها

3) آغاز مضاعف شدن DNA                                                       4) آغاز پیدایش نوکلئوزوم ها

107- کروموزوم ها عمدتاً از چه ترکیباتی تشکیل شده اند؟

1) چربی ها و هیدرات های کربن                                         2) چربی ها و اسیدهای نوکلئیک

3) پروتئین ها و هیدرات های کربن                                       4) پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک

108-علت این که کروموزوم ها فقط در هنگام تقسیم هسته با میکروسکوپ نوری قابل رؤیت می شود کدام است؟

1)       افزایش مقدار ماده ی ژنتیکی در کروموزوم ها در آن زمان   

2) تغییرات ساختمانی در کروماتین

3) ناپدید شدن غشای هسته در آن زمان      

4) هر یک از کروماتیدها در آن زمان دارای دو کروماتید شده و ضخیم تر شده اند.

109- کدام مورد در باره ی ارتباط با وضعیت کروموزوم ها در آنافاز میتوز صحیح است؟

1)چون هر کروموزوم تک کروماتیدی است ، با میکروسکوپ دیده نمی شود.

2) در هر قطب تنها نیمی از کروموزوم های هر سلول قابل رؤیت است. 

3) هر کروموزوم با میکروسکوپ دیدنی و تک کروماتیدی است.

4) هر کروموزوم با میکروسکوپ دیدنی و بنا بر این دو کروماتیدی است.

110- در کدام مرحله ی میتوز کروموزوم ها دو کروماتیدی ، تک سانترومر ، در استوای سلول و به تعداد کلی 2n  هستند؟

1) پروفاز                 2) متافاز                    3) آنافاز                      4) تلوفاز

111- در تقسیم سلولی در لوبیا کدام بخش دخالت ندارد؟

1) دوک                   2) سانتریول                    3) صفحه سلولی                 4) کروموزوم مضاعف

112- در کدام یک میتوز صورت نمی گیرد؟

1) سلول های جنین                     2) سلول های پوست   

3) سلول های ساقه                     4) سلول های ماهیچه

113- در سلولی با 6= 2n در متافاز میتوز چند نوار پلی نوکلئوتیدی وجود دارد؟ 

  1) 3         2) 6        3) 12          4) 24

114- جنس رشته های دوک تقسیم چیست و به چه محلی از کروموزوم ها متصل می شوند؟

1) پروتئین – کروماتید      2) پروتئین – سانترومر     3) سانتریول – پروتئین       4) پروتئین – سانتریول

115- هر یک از سلول های بدن یک نوع پرنده 32 اتوزوم دارد، سلول های بدن فرد ماده در این نوع پرنده چند کروموزومی هستند؟

1) 16                  2) 33                     3) 34                   4) 64

116- معمولاً بین دو کروموزوم غیر همتا کدام مکانیسم زیر منجر به ناهنجاری کروموزومی ساختمانی می شود؟

1) حذف                    2) مضاعف شدن                   3) واژگونی                   4) جابه جایی

117- چه هنگام تغییرات تازه در ساختمان کروموزوم می تواند به صورت یک صفت درآمده ، به نسل بعد منتقل شود؟

1)       در ژن های اساسی رخ دهد.                          2) در سلول های جنسی رخ دهد.

3) در کروموزوم های جنسی رخ دهد.                       4) تغییرات بسیار زیاد باشد.

118- در اکثر جهش های کروموزومی کدام یک از موارد ذیل حاصل نمی شود؟

1) اشکال در رشد طبیعی بدن    2) ایجاد صفت تازه در فرد   3) اشکال در فعالیت های بدن  4) موارد 1و3

119- در ملخ فرمول کروموزومی فرد نر چه می باشد؟

1) X + 23              2) X  + 22           3) X + 10               4) X + 11

فصل 7

 

120- متافاز میوزI و متا فاز میتوز را از کدام ویژگی می توان تشخیص داد؟

1) تعداد کروموزوم ها                            2) تعداد کروماتیدها 

3) ردیف شدن کروموزوم ها در روی دوک    4) حرکت کروموزوم ها روی دوک

122- در یک سلول فرضی با 6 = 2n در متافاز میوزI چند نوار پلی نوکلئوتیدی وجود دارد؟

1) 3                   2) 6                   3) 12                   4) 24

123- در کدام مرحله از تقسیم میوزی در سلول کروموزوم ها به تعداد کلی 2nهستند؟

1) تلوفازI             2) پروفازII                 3) متافازII                    4) آنافازII

124- در تقسیم سلولی در لوبیا کدام بخش دخالت ندارد؟

1) دوک                   2) سانترومر                   3) کمربند پروتئینی                   4) کروموزوم مضاعف

125- در شرایط عادی وجه تشابه گامت نر و گامت ماده ی آدمی کدام است؟

1) مقدار نسبی میتوکندری ها          2) مقدار نسبی سیتوپلاسم      

3) تعداد و شکل آتوزوم ها                  4) تعداد سانتریول ها

127- در جانداری که سلول زاینده اش 48 عدد کروموزوم دارد تخمک نابالغ او چند کروموزوم و چند کروماتید خواهد داشت؟

1) 24 – 24                 2) 24 – 48              3) 48 – 48                4) 48 – 96

128- کدام بخش اسپرم انرژی لازم جهت حرکت را فراهم می کند؟

1) سر                  2) گردن                   3) قطعه ی میانی                      4) دم

129- تفاوت اسپرم با اسپرم تمایز نیافته  در چیست؟

1) تعداد کروموزوم ها               2) تعداد کروماتید                3) تعداد سانترومر                 4) شکل

130- در پیدایش فردی با فرمول کروموزومی XXX + 44 به ترتیب کدام اسپرم و کدام تخمک شرکت داشته است؟

1) طبیعی – طبیعی                  2) طبیعی – غیر طبیعی     

3) غیر طبیعی – طبیعی            4) غیرطبیعی – غیر طبیعی

 

131-فرمول کروموزومی یک پسر داون کدام است؟

1) XXY + 44          2) XY  + 42         3) XY + 45                 4) XXY + 45

 

 132- هرگاه تعداد گامت های فردی 8 نوع باشد تعداد کروموزوم های آن چند جفت خواهد بود؟

1) 3                   2) 6                   3) 4                 4) 2

فصل 8

133- در آزمایش های مختلف مندل فرزندان حاصل از آمیزش والدین :

1)       به یکی از والدین شباهت دارند.                      2) 4/1 به یک والد و4/3به والد دیگر شباهت دارند.  

3) 1/4 به یک والد و2/1 به والد دیگر شباهت دارند.      4) تماماً صفات حدواسط را نشان می دهند.

134- اگر فرمول کروموزومی سلول های بدن جانداری AaBbCCDD باشد، چند نوع گامت به وسیله ی این جاندار تولید می شود؟

1) 2                       2) 4                       3) 6                           4) 8

135- فنوتیپ حاصل از آمیزش دو خرگوش سیاه ناخالص به ترتیب از راست به چپ به چه نسبت سیاه و به چه نسبت قهوه ای است؟

1) 3/1 و 3/2                2) 3/2 و 3/1                 3) 4/1 و 4/2                 4) 4/3 و 4/1   

136- رابطه ی غالب و مغلوبی در مورد آلل های تعیین کننده ی گروه های خونی در انسان به چه نحوی است؟

1) IA و IB  هر دو نسبت به i غالبند.                                         2) IA و IB  هر دو نسبت به i مغلوبند.

3) IA و i   هر دو نسبت به IB غالبند.                                          4) IA وi  هر دو نسبت به IB مغلوبند.

137- فرد هتروزیگوس به فردی گفته می شود که:

1) الل های شبیه داشته باشد.                                        2) الل های متفاوت داشته باشد.

3) بعضی ژن های او غالب و بعضی مغلوب باشد.              4) ژن های یکسان داشته باشد.

138- از خود لقاحی نخود فرنگی دانه صاف ناخالص چه  نسبت هایی به دست می آید؟

1) 100% صاف                                             2) 4/1 صاف و 4/3 چروکیده

3) 2/1 چروکیده و 2/1صاف                                 4) 4/1 چروکیده و 4/3 صاف

139- از خودلقاحی گیاهی که در دوصفت هتروزیگوس است و الل ها نسبت به هم رابطه غالب و مغلوبی ندارند ومستقل از هم منتقل می شوند، چه نسبتی از فنوتیپ های نسل حاصل شبیه والدین خواهند شد؟  1)8/1          2) 4/1          3) 8/3            4) 2/1

140- اگر الل های یک جفت ژن رابطه ی غالب و مغلوبی نداشته باشند ، در افراد نسل دوم کدام وضع زیر مشاهده خواهد شد؟

1) فنوتیپ هتروزیگوس ها از هموزیگوس های غالب و نهفته متفاوت خواهد بود.   

2) نسبت هتروزیگوس ها 3 برابر هموزیگوس ها ی غالب خواهد بود. 

3) فنوتیپ هموزیگوس های غالب و مغلوب شبیه هم خواهد بود.   

4) فنوتیپ هموزیگوس های غالب ، هموزیگوس های مغلوب و هتروزیگوس ها شبیه به هم خواهد بود.

141- اگر ژن A نسبت به a و ژن B نسبت به b  غالب باشد، فنوتیپ کدام ژنوتیپ زیر شبیه به هم خواهد بود؟

1) AaBb ,AaBB       2) AABb , AAbb        3) Aabb , aabb            4) AABB , aaBb

142- در وراثت دو جفت صفت وقتی غالب و مغلوبی باشد، در 2F به ترتیب از راست به چپ چند نوع ژنوتیپ و چند نوع فنوتیپ به دست

می آید؟   1) 3 و 1           2) 4 و 2            3) 9 و 4            4) 16 و 9

143- اگر ژنوتیپ والدین AaBb باشد، نسبت افراد هموزیگوس غالب برای هردوصفت در نسل اول کدام است؟

1) 16/9               2) 16/3                3) 16/2                    4) 16/1

144- کدام یک از تعریف های زیر مفهوم ژن های الل را به طور صحیح نشان می دهد؟

1) ژن هایی که اثرشان با هم ظاهر می شود.              

2) ژن های پیوسته روی یک کروموزوم که اثر مشابه دارند.

2)     ژن های پیوسته در روی یک کروموزوم که غالب یا مغلوبند.  

4) ژن های هم ردیف که بر روی دو کروموزوم مشابه واقعند.

145- تشخیص ژنوتیپ کدام یک به آمیزش آزمون نیاز دارد؟

1) گل میمونی قرمز         2) خرگوش سیاه                  3) اسب سفید          4) گوساله قرمز روشن۱۴۶- از آمیزش aabb × AaBb چه نسبتی از افراد حاصل ژنوتیپ جدیدی خواهند داشت؟

1)2/1                        2) 4/1                             3) 8/3                            4) 16/5

147- مندل در ابتدا نسبت 3 به 1 را در نسل دوم نخودهای مورد آزمایش چگونه به دست آورد؟

1) از طریق محاسبات آماری پیچیده                        2) از شمارش و جمع بندی اطلاعات به دست آمده

3) به کمک اصل جور شدن مستقل ژن ها                  4) از روی وجود رابطه غالب و مغلوبی در والدین

148- اگر در جمعیتی با سه گروه خونی متفاوت ولی با احتمال یکسان سه فرد انتخاب کنیم، احتمال این که هر سه متفاوت باشند چقدر است؟

1) 3/2                    2) 9/1                       3) 9/2                         4) 27/1

149- در سؤال قبلی احتمال یکسان بودن چقدر است؟

1) 3/2                    2) 9/1                       3) 9/2                         4) 27/1

150- اگر هر یک از دو صفت مورد مطالعه دارای چهار سری الل باشند، هنگامی که هر دو صفت را هم زمان مورد مطالعه قرار می دهیم ، چند نوع ژنوتیپ در هر دو صفت هتروزیگوس خواهیم داشت؟

1) 9                   2) 18                     3) 36                     4) 27

151- احتمال این که از5 فرزند خانواده ای فرزند وسطی دختر و بقیه پسر شود چقدر است؟

1) 32/1                         2) 2/1                             3) 32/10                          4) 5/1

152- از آمیزش AaBbccdd × AaBBCcDD چه نسبت افراد نسل اول دارای ژنوتیپ AaBbCcDd می باشند؟

1) 8/1                   2) 16/1                      3) 16/3                        4) 8/3

153- از آمیزش AabbccDd × AABBCcDd چه نسبت افراد نسل اول دارای فنوتیپ ABcd می باشند؟

1) 8/1                       2) 16/1                            3) 32/3                            4) 8/3

154- احتمال آن که یک مادر سه شکم متوالی فرزند پسر بیاورد چقدر است؟

1) 50%                  2) 25%                    3) 12/5%                      4) 30%

155- در وراثت دو صفت در صورت نبودن رابطه غالب و مغلوبی بین آن ها تعداد فنوتیپ ها و ژنوتیپ ها در 2F به ترتیب از راست به چپ کدام است؟     

1) 6 و 9               2) 9 و9                 3) 8 و 12                  4) 12 و 8

157- چرا صفات وابسته به جنس بیش تر در فرزندان نر ظاهر می شود؟

1) الل های آن ها روی کروموزوم Y همانندی ندارند.      

2) الل ها به تساوی روی کروموزوم های X و Y توزیع نشده اند.

3) الل های آن ها فقط روی کروموزوم های Y اند.    

4) الل های روی کروموزوم Y حالت غالب دارند.

158- فرزند اول پدر و مادر سالمی مبتلا به فنیل کتونوری است ، احتمال این که فرزند دوم آن ها دختری مبتلا به این بیماری باشد چقدر است؟   

۱) 2/1                        2) 4/1                                3) 8/1                              4) 16/1

159- دختری سالم و مادرش مبتلا به فاویسم ( صفت وابسته به جنس و مغلوب) است ، اگر این دختر با پسری مبتلا به فاویسم ازدواج کند چه نسبت از فرزندانش دخترانی مبتلا به فاویسم خواهند شد؟

1) 8/1               2) 4/1                        3) 2/1                          4) 4/3

161- در گنجشک رنگ سیاه چشم صفت وابسته به جنس و نسبت به رنگ قهوه ای غالب است. در آمیزش ماده ی چشم سیاه و نر چشم قهوه ای افرا نسل اول چگونه اند؟    

1) تمام نرها چشم سیاه                    2) تمام ماده ها چشم سیاه

3) نیمی از نرها چشم قهوه ای            4) نیمی از ماده ها چشم قهوه ای

162- الل های 1 ، 2 ، 3 و 4 در رنگ موی خوکچه هندی دخالت دارند. الل 1 بر همه ی الل های دیگر غالب است. الل 2 بر الل 3 و 4 غلبه دارد و الل 3 تنها بر الل 4 غالب است. چند نوع فنوتیپ در چنین جمعیتی قابل پیش بینی است؟

1) 16                2) 10                 3) 8                  4) 4

163- در کبوتران رنگ بال صفت وابسته به جنس و رنگ خاکستری نسبت به سفید غالب است . از آمیزش ماده ی بال خاکستری با نر بال سفید افراد 1F  چگونه خواهند شد؟

1) نیمی از ماده ها سفید             2) نیمی از نرها سفید        

3) تمام ماده ها خاکستری            4) تمام نرها خاکستری

164- خرگوشی با موی سیاه و کوتاه با خرگوش دیگر که موی سفید و بلند دارد آمیزش داده می شود، در نسل اول همه ی خرگوش ها موی سیاه و کوتاه دارند در نسل دوم فقط یک خرگوش به وجود می آید. احتمال این که این خرگوش موی سفید کوتاه داشته باشد چقدر است؟

1) 4/1                      2) 4/3                        3) 16/1                         4) 16/3

165- فنوتیپی که در افراد هتروزیگوس می تواند بروز کند کدام است؟

1) رنگ چشم آبی                  2) آلبی نیسم در زنان      

3) بیماری فنیل کتونوری          4) هموفیلی در مردان

166- کوررنگی و هموفیلی بسته به جنس اند. اگر مردی کوررنگ با انعقادخون طبیعی با زنی هتروزیگوت نسبت به این دو صفت ازدواج کند، در افراد 1F ……… خواهند بود.

1) پسران همگی کوررنگ و هموفیل                                  2) نیمی از فرزندان کوررنگ

3) نیمی از دختران هموفیل                                             4) همگی فرزندان دارای انعقاد خون طبیعی

                                                                            فصل 9   

 

167- در ساقه و برگ خزه  وظیفه انتقال مواد بر عهده کدام است؟

1) دستجات آوندی                  2) تراکئید          

3) رگبرگ موازی                     4) مجموعه سلول های وسط ساقه و برگ

168- کیسه رویانی از کدام به وجود می آید؟

1) خامه           2) دیواره تخمدان           3) کلاله              4) سلول خورش

169- سلول خورش چند تقسیم انجام داده که تولید کیسه رویانی کامل می کند؟

1) یک میوز – سه میتوز           2) دو میوز – سه میتوز     

3) یک میوز – یک میتوز              4) دو میوز – دو میتوز

170- در کدام گروه از گیاهان گامتوفیت گیاه اصلی را تشکیل داده و مستقل است؟

1) نهان دانگان                2) خزه گیان                3) نهان زادان آوندی              4) بازدانگان

171- در چرخه زندگی خزه کدام سلول n 2کروموزومی نمی باشد؟

1) شبه ریشه                2) کپسول                   3) تار                   4) اسپوروفیت

172- در سرخس کدام یک از گامتوفیت تغذیه می کند؟

1) سلول تخم                 2) هاگینه               3) اسپوروفیت رسیده                     4) برگ شاخه

173- در مقایسه ی گامتوفیت در نهان دانه و بازدانه، در نهان دانگان گامتوفیت :

1) بالغ تر است.       ) مستقل تر است.       3) وابسته تر است.            4) کوچک تر است.

174- کدام یک از ساختارهای ذیل در گروه نهان دانگان دیده نمی شود و در سایر گروه ها وجود دارد؟

1) آرکگن                         2) اسپور                           3) لوله گرده                            4) آنتریدی

175- کدام یک از اندام های زیر با بقیه تفاوت اساسی دارد؟

1) کپسول                    2) پروتال                        3) بساک                          4) تخمک

176- در دانه ی کاج کدام جزء هاپلوئید است؟

1) رویان         2) پوسته         3) اندوخته           4) هرسه مورد

177- کدام یک خود 2nکروموزومی بوده ولی حاوی یک جزء n   کروموزومی است؟

1) گرده                 2) دانه                       3) آندوسپرم                         4) تخمک

178- همتای کیسه گرده ی کاج در سرخس چیست؟

1) هاگدان                   2) هاگ                        3) آرکگن                        4) پروتال

179- در خزه ها سرپوش کپسول و گیاه اصلی چند کروموزومی اند؟

1) n و 2n( 2            n و n           3) n و n ۲          4)  ۲nو ۲n

 

 180- اندوخته دانه بازدانگان و نهان دانگان  چه هنگام به وجود می آیند؟  

1) قبل از لقاح – قبل از لقاح                         ۲)قبل از لقاح – بعد از لقاح   

3) بعد از لقاح – همزمان با تشکیل رویان       4) همزمان با تشکیل رویان – بعد از لقاح

181- مرحله ی شروع و پایان گامتوفیت در خزه عبارتست از:

1) تشکیل تخم – تشکیل گامت                                            2) تشکیل هاگ – تشکیل گامت

3) تشکیل گامت – تشکیل هاگ                                          4) تشکیل مادر هاگ – تشکیل هاگ

182- تشکیل گامت نر و ماده در نهان دانگان به ترتیب محصول چند میتوز پس از میوز است؟

1) 1 و 2                    2) 1 و 3                  3) 2 و 3                   4) 2 و 2

183- کدام ویژگی مانع پراکندگی گیاهان است؟

1) دانه                   2) آنتروزوئید بی حرکت                    3) دانه گرده                 4) آنتروزوئید متحرک

184- در گیاه تک لپه برنج که 12= n 2است تعداد کروموزوم های ذخایر و گیاهک دانه به ترتیب:

1) 12 – 12                2) 18 – 12            3) 12 – 6                  4) 12 – 18

185- ذخایر دانه گندم و دانه کاج به ترتیب چند کروموزومی اند؟

1) n 2n 3               2) n 3n              3) nn 3                 4) n 32n

186- منبع تغذیه اسپوروفیت نورسته سرخس کدام است؟

1) آندوسپرم                    2) شبه ریشه                        3) آلبومن                       4) پروتال

187- هاگ و گامت در گیاهان به ترتیب محصول چه نوع تقسیمی است؟

1) میتوز – میتوز                  2) میتوز – میوز                  3) میوز – میتوز                  4) میوز – میوز

188- اسپوروفیت و گامتوفیت مستقل در کدام دیده می شود؟

1) خزه گیان                  2) بازدانگان                   3) نهان دانگان                 4) نهان زادان آوندی

189- ذخایر دانه گندم و دانه کاج به ترتیب چه زمانی به وجود می آیند؟

1) قبل از لقاح – پس از لقاح    2) پس از لقاح – قبل از لقاح    3) قبل از لقاح – قبل از لقاح       4) پس از لقاح – پس از لقاح

190- ذخایر دانه های ذرت، لوبیا و کاج به ترتیب چند کروموزومی است؟

1) 3n2n2n        2) همگی 3n                 3) همگی 2n               4)3n2nn

 191- برای تشکیل 32 آنتروزوئید در گندم چند سلول مادر شرکت می کند؟    

  1) 2        2) 4           3) 8             4) 16

فصل10

192- به کارگیری کدام هورمون موجب افزایش مدت نگه داری میوه ها و سبزی ها در انبار می شود؟

1) اسید آبسیزیک                  2) اکسین                       3) اتیلن                      4) سیتوکینین

193- کدام هورمون باعث مقاومت گیاه در مقابل کم آبی می شود؟

1) سیتوکینین                    2) ژیبرلین                      3) اکسین                    4) آبسیزیک اسید

194- منطقه ی نوک ساقه جوان غلات دارای چه ویژگی خاصی است؟

1)       حساس به نور وخمش پذیر                    2) غیر حساس به نور و خمش پذیر

3) حساس به نور و خمش ناپذیر                     4) غیر حساس به نور و خمش ناپذیر

195- اگر نوک بریده ی ساقه جوان نوردیده یک سویه را در تاریکی بر روی ساقه نوک بریده قرار دهیم:

1) خمش صورت می گیرد .             2) خمش صورت نمی گیرد. 

3) ممکن است خمش انجام شود.   4) ممکن است خمش انجام نشود.

196- کدام یک بیانگر اعمال هورمون آبسیزیک اسید نیست؟

1) ریزش برگ ها                   2) کاهش مقاومت گیاه در مقابل کم آبی 

3) کاهش یا توقف رشد گیاه    4) بسته شدن روزنه ها و جلوگیری از تعرق

197- برای درمان گیاهان ویروسی که کوتاه مانده اند از کدام هورمون می توان استفاده کرد؟

1) ژیبرلین               2) آبسیزیک اسید           3) اکسین                          4) سیتوکینین

198- از کدام هورمون می توان به عنوان زودرس کردن میوه های نارس استفاده کرد؟

1) سیتوکینین                         2) ژیبرلین                      3) اتیلن                           4) اکسین

199- بسته شدن روزنه ها در پاسخ تنش نسبت به خشکی در اثر کدام هورمون است؟

1) اکسین                     2) اتیلن                       3) ژیبرلین                       4) آبسیزیک اسید

200- ایجاد غول پیکری در کاهو و کلم در اثر تیمار با کدام هورمون گیاهی است؟

1) اکسین                   2) سیتوکینین                  3) ژیبرلین                        4) اتیلن

202- در کدام یک از دانه های ذیل آلبومین به عنوان غذای رویان با ترشح آنزیم جذب می شود؟

1) نخود                     2) ذرت                       3) گندم                     4) کاج

203- تخم 3n برای تکثیر از چه چیزی استفاده می کند؟ 

    1) لپه       2) آلبومن        3) خورش          4) رویان

204- کامبیوم آوندی در ابتدای پیدایش در کجا و به چه صورت به وجود می آید؟

1) زیر آوند آبکش – قطعات مجزا                                        2) زیر آوند چوب – دایره کامل

3) زیر آوند چوب – قطعات مجزا                                        4) زیر آوند آبکش – دایره کامل

205- در ساختمان ساقه سه ساله کدام یک در مجاورت کامبیوم آوندی است؟

1) چوب پسین سال اول و آبکش نخستین                            2) چوب پسین سال سوم و آبکش پسین

3) چوب نخستین و آبکش نخستین                                     4) چوب نخستین و آبکش پسین

206- کدام یک در ساختمان پوست درخت شرکت ندارد؟

1) چوب پسین            2) آبکش پسین               3) کامبیوم چوب پنبه ساز               4) چوب پنبه

207- در مقایسه ساختمان چوب پسین پاییزی نسبت به بهاری کدام ویژگی صحیح تر است؟

1) قطورتر – تیره تر     2) نازک تر – روشن تر           3) قطورتر – روشن تر            4) نازک تر – تیره تر

208- لایه زاینده چوب پنبه ممکن است در کجا دیده شود؟

1) زیر آندودرم                 2) اپیدرم                  3) زیر اپیدرم                       4) آندودرم

209- در برش عرضی ساقه ی مسن مجموعاً 38 دایره تیره وجود دارد،سن تقریبی این گیاه چقدر است؟

1) 19سال                    2) 38سال            3) 76سال                  4) داده ها کافی نیست.

210- ریشه ی نخود را میلی متر به میلی متر علامت گذاری کرده ایم، حداکثر رشد درچه قسمت هایی است؟

1) اول ودوم              2) دوم وسوم             3) اول وچهارم             4) دوم وچهارم

فصل 11

211- در مورد تغییر مقدار هورمون ها در طول دوره ی جنسی کدام جواب درست است؟

1) استروژن در تمام طول دوره ثابت و مقدار پروژسترون متغیر است.  

2) استروژن در نیمه ی اول کم ودر نیمه ی دوم زیاد است.

3) پروژسترون در تمام طول دوره ثابت ومقدار استروژن متغیر است. 

4) پروژسترون در نیمه ی اول کم ودر نیمه ی دوم زیاد است.

212- کدام هورمون ها موجب ترشح استروژن از فولیکول می شود؟

1) پروژسترون وLH          2) FSH وLH          3)LH                  4) FSH

213- محل تکامل نهایی اسپرم کجاست؟  

 1) اپی دیدیم    2) پروستات     3) لوله های اسپرم ساز     4) مجرای اسپرم بر

214- حداکثر مقدار LH سبب پیدایش کدام مورد است؟

1) پارگی فولیکول                                               2) پارگی تخمدان       

3) تکمیل اولین تقسیم میوزی گامت نارس               4) هرسه

215- در شرایط عادی وجوه تشابه گامت نر وگامت ماده آدمی کدام است؟

1) مقدار نسبی میتوکندی ها      2) مقدار نسبی سیتوپلاسم  

3) تعداد و شکل اتوزوم ها            4) تعداد سانتریول ها

216- ترشحات کدام بخش ازدستگاه جنسی نر سبب بلوغ اسپرم ها می شود؟

1) اپی دیدیم            2) پروستات          3) سلول های بینا بینی        4) وزیکول سمینال

217- تخمک انسان در چه ناحیه ای مناسب ترین شرایط را برای لقاح دارد؟

1) انتهای لوله رحم                                 2) ابتدای لوله ی رحم 

3) پس از جایگزینی مناسب در جدار رحم     4) تا  چند ساعت پس از رسیدن به رحم

218- کدام مورد را می توان آغاز دوره ی جنسی در زنان دانست؟

1) پر خون شدن جداره ی رحم     2) تخریب دیواره ی رحم    

3) رشد و نمو جدار رحم           4) تولید جسم زرد

219- تعداد غده های پروستات و وزیکول سمینال به ترتیب چند است؟ 

   1) 1 و 1     2) 2 و 2      3) 2 و 1         4) 1 و 2

220- در مورد اسپرم سازی در مرد کدام صحیح است؟ 

1) کمی قبل از بلوغ آغاز و به طور متناوب ادامه یافته وسرعت آن در پیری بسیار کم می شود. 

2) با شروع بلوغ آغاز و به طور مداوم ویکنواخت تا پیری ادامه می یابد.

3) کمی قبل از بلوغ آغاز و تا سنین پیری به طور مداوم ادامه می یابد.  

4) با شروع بلوغ آغاز وبه طور مداوم ادامه یافته ولی سرعت آن به تدریج کم می شود.

221- غده ی پروستات در کجا قرار دارد؟

1) ابتدای مجرای ادراری  2) ابتدای مجرای اسپرم بر    3) وسط مجرای ادراری   4) وسط مجرای اسپرم بر

222- در طول دوره ی جنسی هورمون پروژسترون در فاصله ی چه روزهایی بیش ترین مقدار را در خون دارد؟

1) 14 تا 20               2) 18 تا 26                   3) 7 تا 14                      4) 5 تا 25

223- رابطه ی خود تنظیمی که با تاً ثیر تستوسترون بر روی هیپوتالاموس حاصل می شود ترشح کدام را کنترل می کند؟

1) پروژسترون                2) FSH                 3) LH                     4) FSH و LH

224- علت ثبات مقدار هورمون تستوسترون خون نتیجه ی عمل کدام است؟

1) بیضه                2) غده های فوق کلیه                 3) هیپوتالاموس                       4) هیپوفیز

225- در کدام گروه های مهره داران لقاح اغلب خارجی است؟

1) ماهی ها و دوزیستان               2) ماهی ها و خزندگان       

       3) خزندگان و دوزیستان              4) خزندگان و پرندگان

226- لقاح داخلی برای سازگاری با چه نوع محیطی به وجود آمده و به منظور تاً مین چه شرایطی صورت گرفته است؟

1) آبی – محیط مایع                    2) خشکی – محیط مایع   

3) آبی – محیط مغذی                  4) خشکی – محیط مغذی

 

227- در ابتدایی ترین پستانداران جنین در کجا بیش ترین دوره ی رشد ونمو خود را طی می کند؟

1) درون رحم – با جفت                              2) درون رحم – بی جفت  

 3) درون تخم – خارج از بدن                        4) درون تخم – داخل بدن

228- رشد و نمو دوره ی جنینی در کانگورو بیش تر در کجا صورت می گیرد؟

1) درون رحم – با جفت                2) درون کیسه – داخل بدن   

  3) درون کیسه – خارج از بدن      4) درون رحم – بی جفت

229- اسپرم ها در کجا وارد میزراه می شوند؟ 

 1) مثانه  2) درون پروستات      3) زیر پروستات        4) درون وزیکول سمینال

230- جنسیت جنین یا رویان در چه هنگامی تعیین می شود؟

1) هنگام لقاح            2) انتهای هفته چهارم           3) در طول ماه دوم                4) انتهای ماه سوم

231- در صورت بارداری در کدام روز از دوره ی جنسی زن جایگزینی صورت می گیرد؟

1) 6                     2) 28                             3) 6 الی 9                               4) 20

 232- در کدام یک از رگ های خونی زیر خون روشن وجود دارد؟

1) سرخرگ بند ناف                                         2) سرخرگ بند ناف و سرخرگ رحمی  

  3) سیاهرگ بند ناف                                     4) سیاهرگ بند ناف و سیاهرگ رحمی  

233- جنین آدمی در کدام مرحله به جداره ی رحم متصل می شود؟

1) مرحله ی دو سلولی  2) مرحله ی چهار سلولی   3) مرحله ی هشت سلولی    4) بلاستوسیست

234- کدام یک در مورد سونوگرافی نادرست است؟

1) تشخیص حرکات قلب                    2) تشخیص ابعاد بدن رویان   

۳) شناسایی جنسیت جنین         4) مشاهده ی اسکلت جنین

235- منشأ جفت کدام است؟   1) آمنیون                2) کوریون               3) رحم                4) 2 و 3

236- کدام بخش اسپرم انرژی لازم برای تحرک اسپرم را فراهم می کند؟

1) سر                       2) گردن                     3) قطعه میانی                     4) دم 

237- نقش FSH در مرد و زن به ترتیب کدام است؟

1) افزایش هورمون جنسی – افزایش هورمون جنسی        2) افزایش تولید اسپرم – افزایش تولید تخمک

3) افزایش هورمون جنسی – رشد و نمو فولیکول               4) افزایش تولید اسپرم – رشد و نمو فولیکول